ТЕЛК

Комисията е в състав от 3 лекари, всички с призната клинична специалност, от които 1 председател.
В комисията работят 1 социален работник – секретар РЕЛКК, 2 медицински сестри и 1 сътрудник социални дейности.
Освидетелстват се лица с:
       Временна неработоспособност
       Трайно намалена и загубена работоспособност
       Други, предвидени в нормативните документи
ОТЕЛК осъществява:
Контролна и методична помощ на съставите на лекарските консултативни комисии и поддържа връзка с  ТП на НОИ и Дирекция „Социално подпомагане“.
СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
Председател:
       Д-р Олга Пенева – специалист „Вътрешни болести“
Членове:
       Д-р Младен Младенов  – специалист „Неврология“
       Д-р Петър Петров – специалност „Хирургия“
Д-р Олга Пенева – председател ОТЕЛК , специалист „Вътрешни болести“
Завършва медицина през 1974 г. в МА гр. София
Работи като лекар във Второ вътрешно отделение и Ревмокардиологично отделение към ОРБ – Велико Търново
От 1991 г. е член на ТЕЛК, а от 1999 г. е Председател на ОТЕЛК към МОБАЛ – Велико Търново
       Тел.за контакти: 062 / 52-66-26