Приемно-консултативни кабинети

Приемно-консултативни кабинети/ПКК/ са структурно звено към Консултативно-диагностичен блок/КДБ/. Приемът в болницата се осъществява в КДБ чрез Приемно-консултативни кабинети и чрез Спешно отделение/СО/, където на основание на индикациите за хоспитализация  пациентите се приемат: в СО-по спешност и в ПКК – планов прием и по спешност. При планов прием се включват в „Листа на чакащи”, чрез която се планира датата на приема съобразен  със състоянието на пациента.

В структурата на ПКК са обособени три сектора:

І.Приемен офис

ІІ.Приемно- консултативни кабинети:

В структурата са разкрити 22 консултативни кабинети, по всички специалности  в болницата,повече от които работят на функционален принцип.

ІІІ. Кабинети за функционална диагностика – 11 броя, за функционално изследване на дишането (ФИД); бронхологичен; за функционално изследване на сърдечно-съдовата система;ЕКГ;за ултразвукова диагностика–2броя;за ендоскопска диагностика; за превенция  и контрол на ВБИ; Електроенцефалографски изследвания/ЕЕГ/; за доплер Сонографска диагностика/ДСГ/; електромиаграфско изследване/ЕМГ/; за Ехокардиография.

 

ДЕЙНОСТИ

В приемен офис се управлява приема на пациентите насочени от доболничните лечебни заведения, регулира обслужването им от специализираните кабинети. Отделението е в единна болнична система, където всички постъпващи пациенти получават уникален номер в история на заболяването, което позволява във всеки един момент да се проследи движението им в болницата. Осъществява регистрация на личните документи в електронната система”Ристрационна система за здравноосигурителни събития на изпълнители на МП”чрез електронна автентификация на ЗОЛ и програма „Хадис” при приемане и изписване на пациентите от МОБАЛ.  Регулира и координира междуотделенческата консултативна помощ.  Обслужва плановата консултативна помощ между др.ЛЗ и МОБАЛ по договор. Обработва болничната документация. Обслужва с информация гражданите.

Кабинетите на функционален принцип  са разкрити по всички   основни и профилни специалности съобразно клиничните отделения на болницата, включват кабинет за едноскопска диагностика(горна и долна ендоскопия), кабинет за функционално изследване на дишането.

Специалистите осигуряват високоспециализирана медицинска помощ на пациенти нуждаещи се от хоспитализация, предоперативни консултации, консултации на вече хоспитализирани пациенти и консултации за ТЕЛК. В отделението се обслужват и амбулаторни пациенти, пожелали да проведат консултативен преглед или да получат друга здравна услуга.

В кабинетите за функционална диагностика се осъществява ехографска и ендоскопска  диагностика на гастроинтестиналния тракт; функционална диагностика на Сърдечно съдовата система- Холтер-ЕКГ, Стрест тест, ехокардиографии, ЕКГ, ФИД, Бронхоскопска диагностика   и др.

Отделението разполага с високо квалифицирани лекари, специалисти по здравни грижи, и специализирана медицинска апаратура за диагностика на Гастроинтестиналния тракт и Сърдечно-съдовата система.

В ПКК работят  6 лекари,  10 медицински сестри и 3 санитари.

 

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Христо Христов –Началник ПКК- специалност „Гастроентерология и диететика”; „Вътрешни болести”; ”Здравен мениджмънт”.

Д-р Румяна Минева-Ненова – специалност „Неврология”;

Д-р Йорданка Дончева– специалност „Вътрешни болести”

Д-р Снежана Георгиева Димитрова – специалност по „Вътрешни болести”; сертификати по ултразвукова диагностика- Кабинет по Ултразвукова диагностика.

Д-р Лилия Василева-Бояджиева– специалност по „Кардиология”; сертификат по „Ехокардиография”

 

Старша медицинска сестра – Стелка Коева – бакалавър „Ръководител на здравни грижи”.

 

Началник ПКК – Д-р Христо Христов:

Завършва медицина през  1986  г.в МУ – гр.Плевен.

1992 г. – придобива специалност по „Вътрешни болести”

1994 г. – придобива специалност по „Гастроентерология и диететика”

1997;2000 г. – сертификати по „Ултразвукова диагностика”

1986 г. – 1992 г. – лекар в Дебелец.

1992г.- 2016г.- лекар в ехографски кабинет при  Приемно-консултативни кабинети.

2010 г. – магистър „Здравен Мениджмънт”

От  2009 г.  – Началник на Приемно-консултативни кабинети.

 

Тел. за контакти: 062/52-66-05