Отделение по трансфузионна хематология

Отделението по трансфузионна хематология е единствено на територията на Великотърновска област. Изпълнява следните дейности в съответствие със Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика:
1. Промоция и организация на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, набиране и задържане на кръводарители. Подбор на донори и вземане на кръв.
2. Пълен обем имунохематологични изследвания на пациентите:
• определяне на кръвната група от системата АВО и Rhesus;
• определяне на други еритроцитни антигени;
• скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела;
• определяне титър на антиеритроцитни антитела;
• подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент.
3. Осигуряване на кръв и кръвни съставки за нуждите на пациентите от лечебните заведения на територията на област Велико Търново в спешен и планов порядък.
4. Организира правилното съхраняване и осигурява качеството на експедираните за клинично приложение кръвни биопродукти.
5. Оказва консултативна и методична помощ при лечението на пациентите с кръв и кръвни продукти.
6. Упражнява трансфузионен надзор като част от здравната система за профилактика на следкръвопреливните реакции и усложнения.
7. Серологична диагностика на вирусните инфекции; хепатитни маркери за хепатит А, В и С; изследване за HIV, и сифилис.
Лабораторията извършва медико-диагностична дейност и в сферата на извънболничната помощ в следния обем имунохематологични изследвания:
– определяне на кръвна група от системата АВО и Rhesus – на пациенти и здрави индивиди;  на бременни жени и техните съпрузи за установяване на АВО и Rhesus несъвместимост.
– определяне на други еритроцитни антигени – по желание или по лекарска преценка;
– скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела – на пациенти; бременни жени с оглед оценка на риска за плода от Хемолитична болест на новороденото;
– определяне титър на антиеритроцитни антитела.
Отделението осъществява дейността си при непрекъснати 24-часови дежурства на медицинския персонал.
За кръводаряване – от 8.00 ч. до 13.00 ч. всеки работен ден. ОТХ е оборудвано е със съвременна техника и  апаратура. В отделението работят 2 лекари,  6 медицински сестри и 3 медицински лаборанти.
СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Мариана Витанова – специалист „Трансфузионна хематология“, Началник отделение
Д-р Милена Мирчева – специалист „Обща медицина“
Старша медицинска сестра: Мариана Янкова – магистър  „Здравни грижи“
Д-р Мариана Витанова – специалност „Трансфузионна хематология“, Началник отделение
Завършва медицина през 1984 г. във ВМИ гр. Плевен
Работи като участъков лекар, от 1987 е ординатор в ОТХ към ОРБ гр. Велико Търново
През  1992 г. придобива специалност „Трансфузионна хематология“
От 2008 г. е Началник ОТХ.
Тел.за контакти: 062 / 52-66-07