Отделение по образна диагностика

Отделението е утвърден диагностичен център оборудван съгласно Медицинския стандарт.

Сектори:

– Сектор Конвенционална диагностика
– Сектор Компютъртомографска образна диагностика – спирален компютърен томограф Siemens somatom emotion 16 – Оборудван с автоматичен инжектор, за аплициране на интравенозна контрастна материя.
– Сектор Магнитнорезонансна образна диагностика – Магнитен резонанс General Electric 1.5T, оборудван с автоматичен инжектор за аплициране на интравенозна контрастна материя
– Сектор мамографии – изцяло дигитален Mамограф Siemens, оборудван с работна станция, притежаваща монитори с 5mpx разделителна способност

Siemens Somatom Emotion 16                       

Отделението е изцяло дигитализирано, като разполага със система за Архивиране и споделяне на образите (PACS). Изследванията се запазват със срок от 10 години, като образите се издават на оптичен носител (CD), или се принтират на рентгенов филм.

 

ДЕЙНОСТИ:

– Рентгенографии на отделни телесни сегменти
– Контрастни изследвания на отделителната система
– Контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт
– Контрастни изследвания на половата система на жената
– Компютърна томография
– Нативна и контрастна диагностика на отделните телесни системи
– Извършване на компютъртомографска ангиография
– Виртуална колоноскопия
– КТ ангиография на крайници
– Магнитно резонансна диагностика

 

Магнитнорезонансна диагностика на:

1. Главен мозък – диагностика на инсулт, множествена склероза, туморни формации, вродени малформации, безконтрастни ангиографии и други
2. Гръбначен стълб – диагностика на дегенеративни промени на гръбначният стълб, туморни формации, малформации, безконтрастна миелография и други.
3. Абдомен – диагностика на чернодробни заболяванеия, панкреасни заболявания, заболявания на жлъчночернодробната система, безконтрастни холецистопанкреатографии и други.
4. Малък таз – диагностика на заболяванията на мъжката полова система, диагностика на заболяванията на женската полова система, диагностика на заболяванията на ректума и други.
5. Мускулно-скелетна магнитнорезонансна образна диагностика – в отделението се извършват МР на всички стави, с възможност за диагностициране на мускулноскелетни травми, туморни формации и други.

В отделението работят 4 лекари със специалност по „Рентгенология“ , 13 рентгенови лаборанти и две медицински сестри.


ЕКИП:

Д-р Димитър Казаков, д.м.
Началник отделение

Специалист Образна Диагностика; Научна и образователна степен – Доктор
Д-р Димитър Казаков завършва медицина през 1995 г . в МУ гр. Плевен
2001 г. придобива специалнаст по „Рентгенология“
2006 г. придобива научна степен „Доктор“ по Медицинска радиология и рентгенология
2005-2006 г – Управител на СМДЛ „Апомед“ гр. Г. Оряховица
2005 – 20.04.2008 – лекар в рентгеново отделение на МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД гр. Велико Търново
От 21.04.2008 г. – началник Рентгеново отделение на МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД гр. Велико Търново
Д-р Казаков има много участия в междунарадни и национални конгреси и конференции. Член на БАР и ЕАР. Има 5 публикации, от които 3 в български издания и 2 от участия в международни конгреси.

 

Д-р Валери Александров – специалист Образна диагностика
Д-р Диан Митев – специалист Образна диагностика
Д-р Юлия Русева – специалист Образна диагностика

 

Мима Митева
Старши рентгенов лаборант

Трудов стаж
От 01.07.2007 до момента – МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ – Старши рентгенов лаборант
От 11.06.2007 до 01.07.2007 год. – МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ – Рентгенов лаборант
2003 – 2007 год. – Медицински колеж – Велико Търново като Ръководител специалност „Рентгенов лаборант” и Преподавател по учебна практика
1998 г.- 2003 г. – МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” гр. В. Търново като Рентгенов лаборант

Образование и обучение
2005 -2007 година
Медицински университет град Плевен ,Управление на здравните грижи, Магистър
2002 -2005 година
Медицински университет град Плевен, Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в МК, Бакалавър
1995 – 1998 година
Медицински колеж гр. В. Търново, Рентгенов лаборант, Специалист

 

Контакти:
Регистратура: 062 / 52-66-06
ЯМР и КТ: 062 / 52-66-27
Началник отделение e-mail: kazakov_dimitar@hotmail.com
Ст.рентг.лаборант e-mail: mmmiteva@abv.bg