Отделение по гастроентерология

         Отделението е ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Гастроентерология“.
Отделението разполага с 30 легла. Годишно в отделението се лекуват над 1300 болни. Осигурен е денонощен прием и наблюдение на болните.
ДЕЙНОСТИ
        Диагностично уточняване на болни с гастроентерологични и общо терапевтични заболявания.
       Лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на гастроинтестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.
       Диагностично уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други  токсични увреждания и нерационално хранене, следоперативни хронични състояния и подготовка на болни за оперативно лечение.
        Специалистите на отделението осигуряват на функционален принцип ендоскопските кабинети и консултативния гастроентерологичен кабинет.
         В отделението работят 7 лекари – 5 със специалност и 2 специализиращи „Гастроентерология“ и 12 медицински сестри. Всички лекари със специалност владеят методите на ендоскопската диагностика и притежават необходимите сертификати.
ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ
       Горна ендоскопия – Фибро-дуодено скопия съчетана с биопсия, съчетана с бримкова полипектомия, електрокоагулация , аргон-плазмена коагулация.
       Долна ендоскопия – РРС с биопсия, ФКС съчетана с биопсия, с бримкова полипектомия, електрокоагулация, аргон-плазмена коагулация.
       Екстракция на чуждо тяло от горния и долния гастроинтестинален тракт.
       Отделението е база за следдипломно обучение на лекари.
СПЕЦИАЛИСТИ
        Д-р Яна Колева -Началник отделение,специалист „Вътрешни болести “ и „Гастроентерология“
       Д-р Донка Шишманова – специалист „Вътрешни болести“ и „Гастроентерология“
       Д-р Евгений Дребов – специалист „Вътрешни болести“ и „Гастроентерология“
       Д-р Валентина Рабчева – специалист „Вътрешни болести“
       Д-р Снежина Райкова“ – специалист „Обща медицина“, „Гастроентерология“
       Д-р Силвия Анастасова  – специализира „Гастроентерология“
       Д-р Милена Узунова – специализира „Гастроентерология“
       Д-р Милица Митева – специализира „Гастроентерология“
       Старша медицинска сестра : Димитринка Василева, бакалавър „Здравни грижи“
 Телефон за контакти: 062 / 52-66-11