Микробиологична лаборатория с вирусологична лаборатория

Микробиологична диагностика на аеробни бактериални инфекции
Микробиологична диагностика на  анаеробни инфекции
Микробиологична диагностика на микотични инфекции
Определяне на чувствителността към антибиотици на бактериалните причинители с конвенционален метод и чрез определяне на стойностите на MIC
Консултативна дейност за оптимизиране на провежданата антибактериална терапия
Надзор на антибиотичната резистентност чрез компютърната програма WHONET.
       Микробиологичната лаборатория провежда редовно външен контрол Налице са актуални сертификати за „Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност“, „Серотипизиране        на салмонела“; „Серологична диагностика на сифилис“; „Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени“.
       Вирусологичната структура редовно провежда външен контрол. Налице са актуални сертификати зa „Серологично изследване за anti- HIV ? антитела“‘Серологична диагностика за маркери на  вирусен хепатит А,B,C по метода ЕLISA“,“Серологична диагностика на морбили, паротит, рубеола по ELISA“, Серологична диагностика на херпесни вируси по  ELISA“,Серологична диагностика на лаймска борелиоза“.
СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Марияна Радева – специалист „Микробиология“ и „Вирусология“ – Началник лаборатория

Д-р Антоанета Манахова

Елена Велева – специалист „Медицинска вирусология“