Места за специализанти

МОБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” АД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД № 55 / 07.02.2022 г.
гр. Велико Търново

На основание чл.90, ал.1 и чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл.47, ал.2 и чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ОБЯВЯВАМ ВАКАНТНИ МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. Акушерство и гинекология – 1 място;
2. Анестезиология и интензивно лечение – 1 място;
3. Гастроентерология – 1 място;
4. Ендокринология и болести на обмяната– 1 място;
5. Инфекциозни болести – 1 място;
6. Кардиология– 1 място;
7. Клинична лаборатория– 1 място;
8. Клинична хематология – 1 място;
9. Неврохирургия – 1 място;
10. Неонатология– 1 място;
11. Образна диагностика– 1 място;
12. Ортопедия и травматология– 1 място;
13. Очни болести– 1 място;
14. Пневмология и фтизиатрия– 1 място;
15. Педиатрия– 1 място;
16. Физикална и рехабилитационна медицина– 1 място;
17. Хирургия– 1 място.

На основание чл.90, ал.1 и чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването

 

ОБЯВЯВАМ ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. Нервни болести – 1 място;
2. Нефрология – 1 място;
3. Съдова хирургия – 1 място.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
– заявление;
– професионална автобиография;
– копие от диплом за завършено висше медицинско образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
– удостоверение от БЛС;
– документ за трудов стаж;
– медицинско свидетелство;
– свидетелство за съдимост.

Документите се подават в отдел “Човешки ресурси” на МОБАЛ – АД гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №1 в едномесечен срок от публикуване на обявата.
Конкурсите ще се проведат чрез индивидуално събеседване с кандидатите.
Длъжностните характеристики за обявените длъжности, както и информация свързана с дейността на съответните отделения са на разположение на кандидатите в седалището на дружеството на упоменатия адрес.
Телефон за справки: 062/62-68-41 вътрешен 336.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
НА МОБАЛ – АД
/ Д-р СТЕФАН ФИЛЕВ /

За справки:
гр. Велико Търново, ул. „Ниш №1
Телефони:
Зам. Директор: 062/52-66-04, 087/94-10-327
Отдел „Човешки ресурси”: 062/64-09-59