Места за специализанти

МОБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” АД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На основание чл. 47, ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. – МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново обявява свободни длъжности за специализанти, финансирани от държавата по специалности.

Заповед № 294 / 14.10.2022 г

За справки:
гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №1
Отдел „Човешки ресурси” – Тел.: 062/626841