Места за специализанти

МОБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” АД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На основание чл. 47, ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. – МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново обявява свободни длъжности за специализанти, финансирани от държавата по следните специалности:

 • Акушерство и гинекология – 1 място;
 • Анестезиология и интензивно лечение – 1 място;
 • Гастроентерология – 1 място;
 • Ендокринология и болести на обмяната – 1 място;
 • Инфекциозни болести – 1 място;
 • Кардиология– 1 място;
 • Клинична лаборатория– 1 място;
 • Неврохирургия – 1 място;
 • Неонатология– 1 място;
 • Образна диагностика– 1 място;
 • Ортопедия и травматология– 1 място;
 • Очни болести– 1 място;
 • Пневмология и фтизиатрия– 1 място;
 • Педиатрия– 1 място

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново обявява свободни длъжности за специализанти, които не са финансирани от държавата по следните специалности:

 • Нефрология- 1 място;
 • Съдова хирургия – 1 място;
 • Хирургия– 1 място;
 • Урология– 1 място

Лекарите, желаещи да кандидатстват за обявените длъжности е необходимо в срок до 10.09.2022г. да представят в отдел „Човешки ресурси” следните документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от документи за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография CV;
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Кандидатите, заявили желание за специализация ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена от Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД.

За справки:
Гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №1
Зам. Директор ОМД: 062/678900 307; GSM:0896944223
Отдел „Човешки ресурси” – Тел.: 062/678900 336

Изпълнителен директор:
МОБАЛ“д-р Ст. Черкезов“АД
Д-р Красимир Попов