Клинична лаборатория

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура съгласно Медицинския стандарт. Извършват се следните лабораторни изследвания:
*изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено и количествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност, количествено изброяване на клетки;
* кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки, броене на ретикулоцити
* хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT , фибриноген, Д-димери
* клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL; калий, натрий, калций, неорганичен фосфат, магнезий, ЛДХ, КК-МВ, имуноглобулини-Г, А, М, С-реактивен белтък, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта
*изпражнения: окултни кръвоизливи.
*изследване на течни пунктати – количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък,албумин, глюкоза, амилаза,седимент.
*ликвор – количествено изброяване на клетки , определяне на общ белтък, албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ, КК, диференциране на левкоцитите след оцветяване по  Папенхайм, спектрофотометрия.
Всички показатели се контролират чрез системен вътрелабораторен качествен контрол. Лабораторията е включена в Националната система за оценка на качеството, удостоверено със съответните сертификати.
 
СПЕЦИАЛИСТИ
         Д-р Йорданка Момчилова – специалист „Клинична лаборатория“ , Началник лаборатория
         Д-р Мариче Куцарова – специалист „Клинична лаборатория“
         Д-р Христина Христова – специализира „Клинична лаборатория“
     Старши лаборант: Албена Русанова, бакалавър „Здравни грижи“