Кардиологично отделение

Отделението е ІІІ ниво на компетентност по специалността  „Вътрешни болести.
       в отделението се осъществява и дейност по „Кардиология“ – ІІІ ниво на компетентност;
Отделението разполага с 41 легла структурирани в три сектора:
       Интензивни кардиологични – 6 легла
       Общи кардиологични легла  – 25 легла
       Инвазивни кардиологични – 10 легла
      Годишно през отделението преминават над 3000 болни.
      На функционален принцип отделението осигурява консултативно – приемните
      Кардиологичен и Ревматологичен кабинети.
ДЕЙНОСТ
       В отделението постъпват пациенти с най-тежката и спешна сърдечно-съдова патология.
       Остър миокарден инфаркт
       Нестабилна ангина пекторис
       Ритъмни нарушения
       Проводни нарушения
       Белодробен тромбемболизъм
       Аортна дисекация
       Кардиогенен шок
       Сърдечна недостатъчност – остра застойна, белодробен оток
       Инвазивна диагностика и лечение

         Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за кардио-пулмонална ресусцитация, поставяне на централен венозен източник, перикардни и плеврални пункции, временна и постоянна електрокардиостимулация, интервенционално лечение при исхемична болест на сърцето – перкутанна коронарна ангиопластика и коронарно стентиране, перкутанни периферни съдови интервенции (инплантиране на стент на каротидни и артерии на крайниците).

В отделението се осигурява 24 часова наблюдение на пациентите от дежурен лекар и лекар на разположение.

       Отделението провежда клинично проучване „Ефекти на Ивабрадин върху сърдечно-съдовите инциденти при пациенти със средна до тежка хронична сърдечна недостатъчност и левокамерна систулна дисфункция“ и „Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване с нарастване и потвърждаване на дозите, за оценка на безопасността  и ефикасността на Ривароксабан в комбинация само с аспирин или с аспирин и Тионопиридин при пациенти с остри коронарни синдроми“.
     Дейността се осигурява от 16 лекари,  12 със специалност и  4  специализиращи „Кардиология“ и 18 медицински специалисти.
СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Хараламби Бенов – Началник отделение ,специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“
Д-р Мирослав Ганев – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“
Д-р Румяна Филева  – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“
Д-р Николай Копаранов  – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“ с правоспособност по „Инвазивна кардиология“
Доц. Д-р Йордан Узунангелов- специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“ с правоспособност по „Инвазивна кардиология“
Д-р Валентин Георгиев Кръстев – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“ с правоспособност по „Инвазивна кардиология“
Д-р Даниела Пурчева  – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“
Д-р Пламена Николова  – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“
Д-р Георги Николаев  – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиоревматология“
Д-р Николинка Дърова- специалист „Обща медицина“ и „Кардиология
Д-р Ваня Манчева – „Кардиология“
Д-р Емил Тонев – специалист „Вътрешни болести „
Д-р Ирена Николова  – специализант по „Кардиология“
Д-р Тихомир Стоев- специализант по „Кардиология“
Д-р Радослав Рачков- специализант по „Кардиология“
Д-р Мирослава Велева- специализант по „Кардиология“
Д-р Хараламби Бенов – Началник отделение
Завършва медицина през 1985 г. във ВМИ гр. Плевен
От  1991 г. има специалност „Вътрешни болести“
От 1994 г. е със специалност по „Кардиология“
 Старша медицинска сестра: Петя Андреева
 Телефон за контакти: 062 / 52-66-09