Ценоразпис на услугите

ЦЕНОРАЗПИС 
НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ГРАЖДАНИТЕ  
И ЗА ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ
ОКАЗАНА ОТ МОБАЛ „Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ“ АД  ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
в сила от 29.08.2019 г.
№ по ред наименование цена
1 Първичен преглед 20.00
2 За един ден престой болнично лечение в отделения с терапевтичен профил 80.00
3 За един ден престой болнично лечение в отделения с хирургичен профил 100.00
4 За един ден престой болнично лечение в ОАРИЛ 200.00
5 Ползване на самостоятелна стая със санитарен възел
5.1              в Родилно отделение 25.00
5.2              във Второ хирургично отделение, ГЕО 25.00
5.3              в Детско отделение; Първо вътр. отделение 20.00
5.4              в НХО 50.00
5.5              в Отделение по очни болести 25.00
5.6              в Отделение по кардиология 25.00
5.7 Ползване на легло в самостоятелна стая в НХО 25.00
6 Ползване на самостоятелна стая без санитарен възел 16.00
7 Ползване на допълнително легло за придружител в стая със санитарен възел 10.00
8 Ползване на допълнително легло за придружител в стая без санитарен възел 5.00
9 Индивидуален пост от медицинска сестра 20.00
10 Избор на оперативен специалист по желание 200.00
11 Избор на ден от оперативния график 45.00
12 Потребителска такса – КП 5.80
12.1 Потребителска такса – прегледи 2.90
12.2 Потребителска такса – прегледи (пенсионер) 1.00
13 Интравенозни инфузии на амбулаторни пациенти в отделение по кардиология 20.00
14 Интравенозни инфузии за „Mabthera“ на амбулаторни пациенти в отделение по кардиология 30.00
15 Такса за разглеждане на документи във връзка с участие в клинични проучвания 800.00
16 Такса за преразглеждане на документи във връзка със сключване на анекс към договор за клинични поручвания 250.00
17 Копие от История на заболяването до съдебните власти, органите на досъдебното и съдебното производство 25.00
18 Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти, свързани с клинични изпитвания, както и за приготвянето и/или подготовката на медикаменти 1000.00
18.1. За извъшване на клинични изпитвания на територията на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД 15% от общият бюджет на кл. изпитване
19 Избор на лекар анестезиолог за даване на анестезия 100.00
20 Функционално изследване на дишането – ФИД /спирометрия/ 10.00
21 Комплексна здравна услуга, извършвана в ОФТР, която съдържа: настаняване в стационара на ОФТР, храна, медицинско наблюдение и провеждане на рахабилитационни процедури. 43.00 лв. за стационарен леглоден
22 Измерване на индекс глезен – ръка при пациенти под 65 г. 10.00
23 Измерване на индекс глезен – ръка при пациенти на 65 и повече години 5.00
24 Измерване на индекс пръст – ръка 20.00
25 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор 25.00
I. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1 Анализ на урина -комплексно (без седимент) 1.50
2 Седимент 1.50
2.1 Седимент – 12 показателя 8.50
3 Анализ на изпражнения 2.00
4 Хематологични изследвания – Hb,Ery,Leuc,Ht,MCHC,Tr,MCV 5.00
5 Ретикулоцити, време на кървене, време на съсирване – за всеки показател по: 2.50
6 Диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити 3.00
7 СУЕ 1.50
8 Протромбинов комплекс, фибриноген, аРТТ – за всеки  по: 3.00
9 Общ холестерол 2.50
10 HDL , LDL  холестерол 2.50
11 Триглицериди 2.50
12 Субстрати – глюкоза, креатинин, общ белтък, албумин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, тимолова проба – за всеки показател по: 2.50
13 Електролити – Na, K,Cl,Ca,P,Fe, Mg – за всеки  по: 3.00
14 Ензими – АСАТ, АЛАТ, АФ, ГГТ, Креатинкиназа, КК-МВ, амилаза, ЛДХ – за всеки  показател по: 3.00
15 Алкално киселинно равновесие 5.00
16 Изследване на бъбречни и жлъчни конкременти 2.90
17 Имуноглобулини – A, G, M, протеинограма- за всеки  по: 9.00
18 Полови хормони – Пролактин, ФСХ, ЛХ – за всеки  по: 15.00
19 Тиреоидни хормони – FT 3, FT 4, TSH – за всеки по: 12.00
20 Тропонин 15.00
21 Дедимер 15.00
22 Микроалбумин 12.00
23 Гликиран хемоглобин 12.00
24 С-реактивен протеин и ревматоидни фактори – за вески показател по: 5.00
25 Антистрептолизинов титър (ASO) 5.00
26 В 12, фолиева киселина, феритин, инсулин, С пептид, ТАТ (anti-Tg), MAT (анти – ТРО) – за всеки показател по: 10.00
Туморни маркери
27 PSA 15.00
28 СА -19-9, СА 125, HCG 15.00
29 СЕА 15.00
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОТХ
1 Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстован метод (с тест-реагенти анти – А, анти – В, анти – АВ, анти – D и тест аритроцити А1, А2, В и 0) 8.00
2 Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н 4.00
3 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs 32.00
4 Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен, ензимен метод и индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум 21.00
5 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум 32.00
6 Определяне на Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген с моноспецифични тест – реагенти 30.00
7 Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест – реагенти с anti-IgG и анти – комплеменатрен (C’) тест – реагент 12.00
8 Определяне специфичността и титъра  на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 24.00
9 Определяне титъра на имунните анти – А и анти – В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглуболинов (Coombs) метод 16.00
10 Тест за съвместимост 29.00
ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
І Пробонабиране:
1.1 Вземане на венозна кръв 3.00
ІІ HIV антитела по ELISA 12.00
ІІІ Маркери на хепатит B по ELISA
1 HBsAg 15.00
2 Anti HBs 15.00
3 anti-HBc IgM 17.00
4 anti-HBc total 17.00
5 HBeAg 17.00
6 Anti Hbe 17.00
IV Хепатит C ( aHCV ) по ELISA 17.00
V Хепатит A ( aHAVIgM ) по ELISA 15.00
1 Инфекциозна мононуклеоза ( EBV lgM ) 20.00
2 Инфекциозна мононуклеоза ( EBV lgG ) 20.00
3 Цитомегаловирус (CMV lgM ) 15.00
4 Цитомегаловирус (CMV lgG ) 15.00
5 Лаймска болест ( M Lyme lgM ) 20.00
6 Лаймска болест ( M Lyme lgG ) 20.00
7 Rotavirus Ag 5.00
8 Helicobacter pylori lgG 15.00
9 Helicobacter pylori Ag 20.00
10 Wasserman
          – RPR – Carbon 5.00
          – TPHA (специфичен тест ) 12.00
11 Пакет вирусологични изследвания за предстояща оперативна интервенция
HIV, HbsAg, aHCV 30.00
12 Консултация с вирусолог 5.00
В цената на изследванията е включена такса биологичен материал
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1 Гърлени секрети, храчка – по 8.00
2 Урини 5.50
3 Раневи секрети 8.00
4 Хемокултури 9.00
5 Пунктати 9.00
6 Ликвори 9.00
7 Влагалищни секрети 8.00
8 АБ 4.50
9 Фекална маса и ректален секрет 7.00
10 Анални секрети 7.00
11 Проби околна среда 6.80
II. РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Специални изследвания
(В цената не е включено контрастно вещество)
1 Венозна урография 60.00
2 Цистографии 60.00
3 Ретроградна пиелоуретрография 60.00
4 Сакокаудография 60.00
5 Хистеро-салпингографии (полова система) 70.00
6 Периферна ангиография на крайници 350.00
Компютър томограф
(В цената не е включено контрастно вещество и инжекторния консуматив)
7 Глава – нативно изследване 120.00
8 Глава – с контраст 150.00
9 Бял дроб – нативно изследване 120.00
10 Бял дроб – с контраст 150.00
11 Корем – нативно изследване 120.00
12 Корем – с контраст 150.00
13 Малък таз – нативно изследване 120.00
14 Малък таз – с контраст 150.00
15 Корем+малък таз с контрас 180.00
16 Гръбнак – нативно изследване 120.00
17 Гръбнак – с контраст 150.00
18 Крайници – нативно изследване 120.00
19 Крайници – с контраст 150.00
20 Виртуална колоноскопия 150.00
21 СТА-Компютър-томографска ангиография 200.00
22 ЯМР – на един анатомичен обект (В цената не е включено контрастно вещество) 300.00
23 ЯМР – изследване на два съседни обекта (В цената не е включено контрастно вещество) 400.00
24 Венозна анестезия за ЯМР 90.00
25 Мамография на една гърда 30.00
26 Мамография на двете гърди 60.00
Графии на храносмилателна система
27 Иригография 60.00
28 Хранопровод, стомах дуоденум и тънки черва 50.00
29 Обзорна графия на корем 40.00
Забележка: В цената не е включено контрасното вещество
Конвенционални изследвания
30 Графия на бял дроб 30.00
31 Обзорна графия на отделителна система 40.00
32 Сърце с контрастиране на хранопровод 50.00
Графии на кости
33 Череп /в две проекции/ 40.00
34 Графия на околоносни кухини 30.00
35 Специални черепни центражи 45.00
36 Носни кости 20.00
37 Шийни прешлени /в две проекции/ 40.00
38 Шийни прешлени /в четири проекции/ 60.00
39 Предмишница /в две проекции/ 40.00
40 Раменна става /в една проекция/ 25.00
41 Раменна става /в две проекции/ 40.00
42 Лакетна става /в две проекции/ 40.00
43 Гривнена става /в две проекции/ 40.00
44 Длан /в две проекции/ 40.00
45 Гръдни прешлени /в две проекции/ 40.00
46 Лумбални прешлени 40.00
47 Графия на ребра /в две коси проекции/ 40.00
48 Таз 30.00
49 Тазобедрена става /в една проекция/ 25.00
50 Тазобедрена става /в две проекции/ 40.00
51 Бедрена кост /в две проекции/ 40.00
52 Подбедрица /в две проекции/ 40.00
53 Колянна става /в две проекции/ 40.00
54 Глезенна става /в две проекции/ 40.00
55 Стъпало /в две проекции/ 40.00
56 Скопия на бял дроб 45.00
57 Скопия на корем 45.00
58 Венозна манипулация /поставяне на абокат и въвеждане на контрасно вещество/ 15.00
59 Консултация от лекар от Отделението по образна диагностика за образни изследвания, проведени в друго лечебно заведение 40.00
60 Издаване на копие на резултат от образно изследване 15.00
61 Изготвяне на копие на запис на образно изследване върху диск 6.00
62 Изготвяне на копие на запис на образно изследване върху рентгенов филм 10″ * 12″ 6.00
63 Изготвяне на копие на запис на образно изследване върху рентгенов филм 14″ * 17″ 12.00
64 ЯМР – на един анатомичен обект (В цената не е включено контрастно вещество) – за пациенти, насочени към МОБАЛ АД гр. В. Търново от МЦ „Хипокрена“ – гр. Севлиево 200.00
65 ЯМР изследване на два съседни обекта /без смяна на антена/ –  (в цената не е включено контрастно вещество) – за пациенти, насочени към МОБАЛ АД гр. В. Търново от МЦ „Хипокрена“ – гр. Севлиево 300.00
III. НЕВРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1 ЕЕГ /електроенцефалография/ 30.00
2 ЕМГ /електромиография/ 35.00
3 ДСГ /доплерова сонография/ 30.00
4 Вегетологични проби 10.00
IV. ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
1 ЕКГ /електрокардиография/ 10.00
2 Ехокардиография 30.00
3 Холтер – ЕКГ 25.00
4 Велоергометрия 25.00
5 Абдоминална ехография 40.00
6 Ендоректална ехография 20.00
7 Ехография на отделителна система   /бъбреци,пикочен мехур,простата/ 20.00
8 Ехография на щитовидна жлеза 20.00
9 Ехография на тестиси 20.00
10 Венозна анестезия за ендоскопско изследване 80.00
11 ФГС-стандартно изследване 60.00
12 ФГС с биопсия 70.00
13 ФКС – стандартно изследване 120.00
14 ФКС  с биопсия (без хистологичен резултат) 130.00
15 ФСС 60.00
16 ФСС с биопсия 70.00
17 Аудиометрия 20.00
18 Фибробронхоскопия 40.00
19 Кожно-алергичен тест 20.00
20 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици 20.00
21 Медицински преглед по обструктивна сънна апнея 30.00
22 Скринингово мониториране на дихателните разстройства на съня 22.00
V. ОФТАЛМОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАИНЯ
1 Оглед с голдман на едно око 10.00
2 Лазерна обработка на 1 око 40.00
3 Периметрия 15.00
4 Преглед от професор 40.00
5 Преглед от научен сътрудник 25.00
VI. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Физиотерапевтични процедури
1 Електрофореза 4.00
2 Бипулсатор 4.00
3 Интерферема 4.00
4 Магнитотерапия 3.50
Високочестотни процедури
5 Ултратерм 3.00
6 Микровълнова тераипя 3.00
7 Дарсунвал 3.00
Фототерапия
8 Солукс/ УВЛ 4.00
9 Ултразвук на едно поле 3.00
10 Ултразвук на на повече от едно поле 4.00
11 Аерозолотерапия 3.00
12 Eлектростимулации 5.20
Хидротермотерапия
13 Парафинолечение 5.00
14 Ръчни и крачни вани 4.70
15 Цяла вана 5.00
16 Тангерторна вана 7.00
Масажни процедури
17 Масаж на цяло тяло 15.00
18 Частичен масаж 5.00
19 Спец.масажни техники 10.00
Кинезитерапия
20 Лечебна гимнастика със спец.методики 7.00
21 Кинезитерапевтичен комплекс при ортопедични заболявания 8.00
22 Подводна ЛФК 7.80
VII. ПАТОЛОГО – АНАТОМИЧНИ
1 Изработване на биопсичен материал с биопсичен отговор 120.00
2 Консултация на готов хистологичен препарат 20.00
3 Цитологично изследване на материал 10.00
4 Престой на труп в хладилна камера  за 1 час 1.50
5 Аутопсия с хистологии 400.00
9 Балсамация 300.00
10 Тоалет и обличане на труп в рамките на работното време от служител на МОБАЛ АД 50.00
11 Тоалет и обличане на труп в почивни и празнични дни от служител на МОБАЛ АД 60.00
12 Съдебно удостоверение със издаване на медицински документ 50.00
VIII. ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ
1 Издаване на медицинско свидетелство за любител шофьор 8.00
2 Издаване на медицинско свидетелство за профес. шофьор 20.00
3 Издаване на медицинско свидетелство за работа по 4.00 лв за преглед
4 Преиздаване на медицински документ 3.00
5 Издаване на медицински документ 3.00
6 Издаване на медицински документ при нездравноосигурени пациенти 10.00
IX. АМБУЛАТОРНИ ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ
1 Хирургична превръзка 10.00
2 Първична хирургична обработка на рана /без хирургичен шев/ 15.00
3 Първична хирургична обработка на рана /с хирургичен шев/ 20.00
4 Екстирпация на нокът 40.00
5 Ексцизия на нокътна гънка, нокътно легло 60.00
6 Хирургична вторична обработка, включително с ексцизия на рана, вторичен шев, обработка на изгорени повърхности 25.00
7 Вземане на биопсичен материал от кожа, подкожие, лимфен възел 16.00
8 Инцизия на повърхностен флегмон 30.00
9 Ексцизия или екстирпация на доброкачествено образувание на меки тъкани 20.00
10 Извършване на венозна манипулация 7.00
11 Извършване на мускулна манипулация 5.00
12 Екстирпация на чуждо тяло от меки тъкани 18.00
13 Фимоза 120.00
14 Катетъризация 25.00
15 Вторични хирургични обработки
 – смяна на превръзка 16.00
– сваляне на конци 16.00
16 Измерване на кръвно налягане 4.00
17 Вадене на кърлеж и поставяне на ТАП 20.00
18 Чуждо тяло в окото 22.00
19 Сваляне на гипс при нездравноосигурени пациенти 12.00
20 Гипсова имобилизация при нездравноосигурени пациенти 22.00
X. ОПЕРАТИВНИ  ИНТЕРВЕНЦИИ, ПРОЦЕДУРИ И ЛЕЧЕНИЕ
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 400
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800
3 Оперативни процедури за задържане на бременност 150
4 Преждевременно прекъсване на бременността
4.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително 170
4.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода 280
5 Раждане 850
6 Грижи за здраво новородено дете 264
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 960
8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1440
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1080
10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1 560
11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 4 320
12 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии 1 560
13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 2 400
14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 4 160
15 Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант
15.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото 4 290
15.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото 7 670
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 385
17.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 750
17.2 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години 975
18.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години 1 320
18.2 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под 18 години 1 716
19.1 Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър 550
19.2 Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер 1 100
20.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания  при лица над 18 години 3 318
20.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години 4 313
21.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години 3 318
21.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години 4 313
22.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години 3 318
22.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години 4 313
23.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години 3 600
23.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години 4 680
24 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 370
25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 900
26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 3 430
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 2 750
28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 4 540
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 572
30.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години 1 300
30.2 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 години 1 560
31.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години 4 950
31.2 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18 години 5 940
32.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години 462
32.2 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години 554
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 479
34 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст 840
35 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст 900
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 770
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2 860
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 605
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 638
40.1 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 605
40.2 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 780
41.1 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. 440
41.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 600
42.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 858
42.2 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години 1 560
43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 308
44 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 880
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 715
46 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст 1 560
47.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години 1 540
47.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години 2 002
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 840
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 684
50.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 730
50.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години 876
51.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2 300
51.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение 1 550
52.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години 1 150
52.2 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години 1 380
53.1 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години 1 200
53.2 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години 1 440
54.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години 7 000
54.2 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години 8 400
55.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години 10 000
55.2 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години 12 000
56.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 500
56.2 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години 600
57.1 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 2 000
57.2 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 2 400
58.1 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години 700
58.2 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години 840
59 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) 550
60 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 480
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза 650
62.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години 400
62.2 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години 480
63.1 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години 600
63.2 Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години 720
64.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 500
64.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 788
65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 5 000
65.1 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 6 000
65.2 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години 7 200
66.1 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години 8 000
66.2 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години 9 600
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест 231
68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години 400
68.2 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години 480
69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 600
69.2 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години 720
70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години 1 400
70.2 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години 1 820
71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години 400
71.2 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години 480
72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 600
72.2 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години 720
73.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 700
73.2 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 2 040
74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 920
74.2 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 1 104
75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години 1 300
75.2 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години 1 560
76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години 700
76.2 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 години 840
77.1 Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст при лица над 18 години 400
77.2 Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст при лица под 18 години 480
78.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 660
78.2 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години 732
79.1 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години 341
79.2 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години 409
80.1 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години 500
80.2 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години 845
81.1 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години 450
81.2 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години 585
82.1 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години 630
82.2 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години 819
83.1 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години 630
83.2 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години 819
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 550
85.1 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица над 18 години 950
85.2 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица под 18 години 1 140
86.1 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години 950
86.2 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години 1365
87.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 900
87.2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 1260
88.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 400
88.2 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 480
89.1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 500
89.2 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 754
90.1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години 750
90.2 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години 1001
91 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания 500
92 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози 770
93 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата 500
94 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 550
95 Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем 400
96 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити 434
97 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин 250
98 Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром 744
99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги 624
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е 1 320
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D 1 532
102 Диагностика и лечение на паразитози 548
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции 548
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения 600
105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески 1 200
106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 550
106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 660
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови 825
108 Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне 2 200
109 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел) 1 650
110.1 Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18 години 2 163
110.2 Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години 2 812
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 300
112 Диагностика и лечение на муковисцидоза 1320
113.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) 200
113.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 400
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2 200
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2 500
116 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години 10 100
117 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при деца от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години 10 100
118 Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение 18 000
119 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение 13 500
120 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция 13 500
121 Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години 3 450
122 Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години 4 500
123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 3 500
124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 1 919
125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга 1 709
126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 1 100
127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност 475
128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност 330
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й 400
130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност 300
131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 410
132 Кератопластика 1 000
133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 273
134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 249
135 Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент 700
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност 2 950
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 1 500
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 650
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 450
140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години 150
140.2 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години 180
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1000
142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 4 000
143 Трансуретрална простатектомия 1 100
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 1 100
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 774
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2 500
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 600
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2 600
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 160
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612
151 Реконструктивни операции в урологията 1 000
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 520
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 000
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2 300
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 950
156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 3 200
157 Радикална простатектомия 2 800
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 550
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 700
160 Нерадикално отстраняване на матката 1 100
161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 100
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 770
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 330
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 806
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 460
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 650
167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 2 200
168 Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия 8 000
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 500
170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2 800
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 4 650
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1 780
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 2 670
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2 600
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 3 975
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1100
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1 725
179 Оперативни процедури върху апендикс 650
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 650
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 500
182 Оперативни процедури при хернии 650
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 700
184 Конвенционална холецистектомия 1 150
185 Лапароскопска холецистектомия 950
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2 300
187 Оперативни процедури върху черен дроб 3 350
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 450
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 4 950
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 1 820
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 000
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1 500
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1 200
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 1 300
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 300
195 Оперативно лечение при остър перитонит 2 200
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 500
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 750
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 2 200
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 550
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени  новообразувания 305
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 800
201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност 1000
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 800
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 1 500
204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 3 400
205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 1 330
206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 3 800
206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация) 4 900
207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 2 300
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 400
209 Хирургично лечение при травма на главата 1 052
210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 800
211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност 2 450
212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност 1 819
213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 2 700
214 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация 3 300
215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 1 650
216 Спешни състояния в гръдната хирургия 550
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник 2 050
217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазо-бедрената и колянната става 4 700
217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници 5 350
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 257
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910
220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1 000
221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 1 326
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 460
223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 720
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 2 400
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 1 000
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 705
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 863
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 500
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 300
230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 900
231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости 803
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 500
233 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции 3 030
234 Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции 9 000
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 500
236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан 1 700
237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 950
238 Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия 7 000
239 Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област 10 000
240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения 470
241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ 400
241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР 600
241.3 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години 400
241.4 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години 520
241.5 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години 600
241.6 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години 780
242 Диагностика и лечение на левкемии 850
243 Диагностика и лечение на лимфоми 665
244.1 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години 570
244.2 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица под 18 години 684
245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст 1300
246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности 665
247 Брахитерапия с ниски активности 327
248 Конвенционална телегаматерапия 640
249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници 1 100
250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия 1 850
250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 3 700
251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури 2 700
251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 5 400
252_1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 4 500
253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания * 90.00 лв. на ден
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето ** 50.00 лв. на ден
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции ** 50.00 лв. на ден
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето ** 80.00 лв. на ден
257 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние 100.00 лв. на ден
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система 40.00 лв. на ден
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система 40.00 лв. на ден
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 60.00 лв. на ден
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 400
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 482
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 330
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции 482
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 330
266 Речева рехабилитация след ларингектомия 285
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 120
XI.I. АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ
1.1 Хрониохемодиализа 144.00
1.2 Бъбречно-заместителна терапия (хемофилтрация) 227.00
2 Перитонеална диализа с апарат 130.00
3 Перитонеална диализа без апарат 93.00
19 Оперативно отстраняване на катаракта 380.00
20 Хирургично лчение на глаукома 390.00
21 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 150.00
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 193.00
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 256.00
38 Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор на пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 от ЗЗО 22.00
XI.II. КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
1 Диализно лечение при остри състояния 144.00
3 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 426.00
4 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 155.00
XII. АКУШЕРО – ГИНЕКОЛОГИЧНИ
1 Избор на екип за нормално раждане 780.00
2 Избор на лекар за епидурална анестезия 120.00
3 Избор на екип за хистероскопия 480.00
4 Избор на екип за серклаж 240.00
5 Избор на лекар за конизация 360.00
6 Избор на лекар за аборт по желание 230.00
7 Избор на лекар за инкомплетен аборт 150.00
8 Избор на лекар за аборт по медицински показания във втората половина на бременността 400.00
9 Избор на лекар за пробно абразио 150.00
10 Избор на лекар за кардиографско изследване на плода на нележащо болни 10.00
11 Избор на лекар за инцизия на Бартолинова жлеза 150.00
12 Избор на лекар за екстирпация на Бартолинова жлеза 350.00
13 Избор на лекар за диагностична лапароскопия 500.00
14 Избор на екип за оперативна лапароскопия 650.00
15 Избор на екип за Секцио Цезарея 780.00
16 Избор на екип за LAVH 900.00
17 Избор на екип за тотална хистеректомия 780.00
18 Избор на екип за миомектомия 700.00
19 Избор на екип за вагинална хистеректомия 780.00
20 Избор на екип за урогинекологична операция 590.00
21 Избор на екип за предна влагалищна пластика 390.00
22 Избор на екип за задна влагалищна пластика 390.00
23 Избор на екип за предна и задна влагалищна пластика 580.00
24 Избор на лекар за екстирпация на остри кондиломи 270.00
XII – б. НЕОНАТОЛОГИЯ
1 Скрининг за изследване на слуха на новородени и деца до 3 годишна възраст 20.00
2 Вземане на венозна кръв на бебе 7.00
3 Еднократно олъчване във фотокамера 20.00
4 Трансфонтанелна ехография 40.00
XIII. ОСХ
1 Избор на екип за Лазераблация при варикоза 890.00
2 Избор на екип за стрипинг на повърхностни венозни съдове 400.00
3 Избор на лекар за Ендоваскуларни процедури за реваскуларизация на крайниците 500.00
XIV. Хирургично отделение
1 Обрязване 300.00
2 Увеличаване на бюст с импланти / цената на имплантите е включена / 5 950.00
3 Увеличаване на устни със силиконови импланти „PERMALIP”- цена за една устна с включен консуматив 1 050,00
4 Корекция на ушите / аурикулопластика / 1 200,00
5 Абдоминопластика 2 650,00
6 Миниабдоминопластика 2 250,00
7 Намаляване на бюста / редукционна мамапластика/ 3 000,00
8 Премахване на гръдни импланти 1 550,00
9 Липосукция 2 000,00
10 Оперативна лабиопластика 1250,00
11 Намаляване на ареолата 800,00
12 Дълбок нехирургичен лифтинг на лицето /EXODERM-LIFT/ 3 000.00
XV. Транспорт на болен
1 Транспорт на болен в рамките на града 15.00
2 Транспорт на болен извън града 1.00 лв на км.
XVI. Административно – стопански услуги
1 Административно обслужване на договори с други лечебни заведения 300.00
2 Копирни услуги 0.20 лв. / на страница
3 Изготвяне на договор 20.00
4 Изготвяне на анекс 10.00
5 Заверен препис на страница на медицински документ 1.00
XVII. Услуги Стерилизация
1 Барабрани
1.1. Голям 8.00
1.2. Среден 7.00
1.3. Малък 6.00
2 Пакети
2.1. Размер 5/25 см. 2.50
2.2. Размер 7.5/25 см. 2.50
2.3. Размер 10/25 см. 2.50
2.4. Размер 15/30 см. 2.50
2.5. Размер 10/40 см. 2.50
2.6. Размер 15/15 см. 2.50
2.7. Размер 20/20 см. 2.50
2.8. Размер 25/25 см. 2.50
2.9. Размер 30/30 см. 2.50
XVIII. Отделение по ортопедия и трявматология
1 Избор на лекар за извършване на малки оперативни процедури 200.00
2 Избор на лекар за извършване на средни оперативни процедури 500.00
3 Избор на екип за извършване на големи оперативни процедури 700.00
XIX. Отделение по кардиология
1 Инвазивна емболизация на маточни тумори, включваща и 2 фл. микросфери без ЯМР 2500.00
2 Инвазивна емболизация на маточни тумори, включваща и 2 фл. микросфери без ЯМР, с използване на микрокатетър 3259.00
XX. Спешно отделение
1 Махане на скоби от извършена сутура със съшивател 30.00
XXI. Отделение по гастроентерология
1 Избор на екип за осъществяване на фиброгастроскопия с обща анестезия 200.00
2 Избор на екип за осъществяване на фиброколоноскопия с обща анестезия 200.00
Цените са с включен ДДС