Приемно-консултативни кабинети

Приемно-консултативни кабинети/ПКК/ са структурно звено към Консултативно-диагностичен блок/КДБ/. Приемът в болницата се осъществява в КДБ чрез Приемно-консултативни кабинети и чрез Спешно отделение/СО/, където на основание на индикациите за хоспитализация  пациентите се приемат: в СО-по спешност и в ПКК – планов прием и по спешност. При планов прием се включват в „Листа на чакащи”, чрез която […]

Клинична лаборатория

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура съгласно Медицинския стандарт. Извършват се следните лабораторни изследвания: *изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено и количествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност, количествено изброяване на клетки; * кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, […]

Микробиологична лаборатория с вирусологична лаборатория

Микробиологична диагностика на аеробни бактериални инфекции Микробиологична диагностика на  анаеробни инфекции Микробиологична диагностика на микотични инфекции Определяне на чувствителността към антибиотици на бактериалните причинители с конвенционален метод и чрез определяне на стойностите на MIC Консултативна дейност за оптимизиране на провежданата антибактериална терапия Надзор на антибиотичната резистентност чрез компютърната програма WHONET.        Микробиологичната лаборатория провежда редовно […]

Отделение по образна диагностика

Отделението е утвърден диагностичен център оборудван съгласно Медицинския стандарт. Сектори: – Сектор Конвенционална диагностика – Сектор Компютъртомографска образна диагностика – спирален компютърен томограф Siemens somatom emotion 16 – Оборудван с автоматичен инжектор, за аплициране на интравенозна контрастна материя. – Сектор Магнитнорезонансна образна диагностика – Магнитен резонанс General Electric 1.5T, оборудван с автоматичен инжектор за аплициране […]

Отделение по трансфузионна хематология

Отделението по трансфузионна хематология е единствено на територията на Великотърновска област. Изпълнява следните дейности в съответствие със Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика: 1. Промоция и организация на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, набиране и задържане на кръводарители. Подбор на донори и […]

Отделение по клинична патология

В отделението годишно се извършват над 7300 биопсични изследвания. Към отделението са разкрити два основни сектора . БИОПСИЧЕН СЕКТОР:        Лаборатория за хирургични и ексцизионни биопсии        Лаборатория за ендоскопски -гастро , ФКС и РРС        На базата на хистологичната лаборатория се изготвят всички цитологични изследвания. НЕКРОПСИЧЕН СЕКТОР:   […]

Отделение по съдебна медицина

Отделението осъществява експертна по своята същност дейност основно в две направления:        – съдебна патология        – клинична съдебна медицина ДЕЙНОСТИ        – изготвяне на съдебномедицински експертизи по нареждане на следствие, прокуратура  и предварителни производства        – аутопсии на починали лица        – изследвания и съдебномедицински тестове        – експертизи за оценяване качеството на медицинската […]

Спешно отделение

Отделението е разкрито от 01.02.2007 г. за обслужване на болни с престой до 24 часа с 6 легла.        На територията на отделението са разкрити:        Кабинет за координация и информационно обслужване        Лекарски кабинет за спешен прием        Противошокова зала с 2 легла       […]

ТЕЛК

Комисията е в състав от 3 лекари, всички с призната клинична специалност, от които 1 председател. В комисията работят 1 социален работник – секретар РЕЛКК, 2 медицински сестри и 1 сътрудник социални дейности. Освидетелстват се лица с:        Временна неработоспособност        Трайно намалена и загубена работоспособност        Други, предвидени […]