СТАЦИОНАРЕН БЛОК                                                                                                                                                             НАЗАД КЪМ СТРУКТУРА
В МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД са разкрити 19 стационарни отделения, осигуряващи висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ, включително първична, вторична и третична профилактика.

СТРУКТУРА НА СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК

Отделение по педиатрия
Първо отделение по вътрешни болести
Второ отделение по вътрешни болести
Отделение по гастроентерология
Отделение по Нефрология и Диализно лечение
Неврологично отделение
Инфекциозно отделение
Отделение за Анестизиология и интензивно лечение
Операционен блок
Първо хирургично отделение


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Педиатрия".
       Разполага с 25 болнични легла, структурирани:
       Интензивни - 4 легла
       Кардиологични - 4 легла
       Кърмачески - 9 легла
       Юношески - 8 легла
Годишно в отделението постъпват на лечение над 1100 деца. Осигурен е денонощен прием  (планов и спешен).Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за диагностика и лечение .   Осигурява на функционален принцип  приемно консултативния детски кабинет.
Лечебно-диагностичният процес се осигурява от 6 лекари - всички със специалност по "Детски болести" и 1 лекар със специалност " Детска кардиология " и 13 медицински сестри.Лекарите притежават квалификация по детска нефрология , детска ендокринология ,детска гастроентерология.

ПРИЕМАТ СЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ДЕЦА:
От 0 до 18 години с остри и хронични заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателната, ендокринната, нервната, отделителната  системи,  остри отравяния и други състояния.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Маргарита Ковачева - Началник отделение , специалист " Детски болести"
       Д-р Галина Кайракова - специалист "Детски болести".
       Д-р Виолета Иванова - специалист "Детски болести" и "Детска кардиология"
       Д-р Валентин Точков - специалист "Детски болести".
       Д-р Диана Полендакова - специалист "Детски болести".
       Д-р Даринка Игнатова

Старша мед. сестра - Красимира Стойкова

Д-р Маргарита Ковачева -специалист "Детски болести"
Началник отделение
Завършва медицина през 1975 г. в МА - гр София, от 1976 г. работи в ОРБ - гр. Велико Търново като участъков педиатър, районен педиатър и ординатор в интензивен сектор на Детско отделение.
От 1996 г. е началник Детско отделение. Има придобита специалност "Детски болести" , специализира в областта на детска нефрология.

       Тел. за контакти: 062 / 678900222 и 678900278

 

ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ІІІ ниво на компетентност по специалността "Вътрешни болести" - 25 легла
       в отделението се осъществява и дейност по медицинската специалност "Ендокринология и болести на обмяната" - ІІ ниво на компетентност 9 легла.
       в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия" -ІІ ниво на компетентност - 10 легла;
       в отделението се осъществява дейност по "Клинична хематология" - ІІ ниво на компетентност - 6 легла;
Годишно в отделението постъпват за лечение над 1100 болни. Осигурен е денонощен прием на болни със заболявания на ендокринната система  - новооткрити , с усложнения, с остро настъпили кризи (кетоацидоза, лактацидозни и хиперосмоларни състояния, хипогликемии, тиреотоксична криза, адисонова криза, хиперкалциемични и хипокалциемични състояния от ендокринно естество). В отделението работят трима лекари със специалност "Ендокринология". В хематологичния сектор се примат и лекуват хематологично болни с остри и хронични хематологични заболявания. В сектора работят двама лекари със специалност "Клинична хематология".
В отделението функционира център за обучение на диабетно болни.
Осигурява на функционален принцип  приемно-консултативни кабинети - ендокринологичен и хематологичен.
Лечебно-диагностичният процес се осигурява от 8 лекари и 9 медицински сестри.Отделението е база за следдипломно обучение на лекари.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Любомир Боянов - Началник отделение и Зав. "Ендокринологичен сектор специалист " Вътрешни болести " и "Ендокринология "
       Д-р Кина Никова - специалност "Вътрешни болести" и " Клинична хематология"
       Д-р Мария Рачева - хематолог
       Д-р Мая Пирева - ендокринолог
       Д-р Евгения Трендафилова - ендокринолог
       Д-р Николай Личев - специалност "Вътрешни болести" и Пневмология и фтизиатрия
       Д-р Иванчо Дранганчев - специалност "Вътрешни болести" и Пневмология и фтизиатрия
       Д-р Виктор Дончев - специалност "Вътрешни болести" и "Клинична алергология"
       Старша мед. сестра - Данка Величкова, бакалавър "Здравни грижи"

       Д-р Любомир Боянов завършва медицина през 1976 г. във ВМИ гр. Пловдив и започва работа като ординатор в Първо вътрешно отделение на ОРБ - гр. Велико Търново. Работи като участъков лекар,  завеждащ  вътрешно поликлинично отделение. От 1991 г. е началник на Първо вътрешно отделение. Специалист по "Вътрешни болести" и "Ендокринология "

       Тел. за контакти: 062 / 600766213, 600766317 и 600766318.
 
 

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ІІІ ниво на компетентност по специалността "Вътрешни болести.
       в отделението се осъществява и дейност по "Кардиология" - ІІІ ниво на компетентност;
       в отделението се осъществява и дейност по специалността "Ревматология" - ІІ ниво на компетентност;

Отделението разполага с 50 легла структурирани в три сектора:
       Интензивни кардиологични - 6 легла
       Общи кардиологични легла  - 28 легла
       Инвазивни кардиологични - 12 легла
       Ревматологични - 4 легла
Годишно през отделението преминават над 1900 болни.
На функционален принцип отделението осигурява консултативно - приемните Кардиологичен и Ревматологичен кабинети.

ДЕЙНОСТ
В отделението постъпват пациенти с най-тежката и спешна сърдечно-съдова патология.
       Остър миокарден инфаркт
       Нестабилна ангина пекторис
       Ритъмни нарушения
       Проводни нарушения
       Белодробен тромбемболизъм
       Аортна дисекация
       Кардиогенен шок
       Сърдечна недостатъчност - остра застойна, белодробен оток
       Инвазивна диагностика и лечение

Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за кардио-пулмонална ресусцитация, поставяне на централен венозен източник, перикардни и плеврални пункции, временна кардиостимулация при хемодинамично значими проводни нарушения, мониторно наблюдение на болните и др.
В отделението се осигурява 24 часова наблюдение на пациентите от дежурен лекар и лекар на разположение.
Отделението провежда клинично проучване "Ефекти на Ивабрадин върху сърдечно-съдовите инциденти при пациенти със средна до тежка хронична сърдечна недостатъчност и левокамерна систулна дисфункция" и "Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване с нарастване и потвърждаване на дозите, за оценка на безопасността  и ефикасността на Ривароксабан в комбинация само с аспирин или с аспирин и Тионопиридин при пациенти с остри коронарни синдроми".

Дейността се осигурява от 10 лекари,  8 със специалност по "Кардиология" 1 със специалност "Ревматология" и 1 със специалност "Вътрешни болести" и 18 медицински специалисти.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Хараламби Бенов - Началник отделение ,специалист "Вътрешни болести" и "Кардиология"
Д-р Мирослав Ганев - специалист "Вътрешни болести" и "Кардиология"
Д-р Румяна Филева  - специалист "Вътрешни болести" и "Кардиология"
Д-р Николай Копаранов  - специалист "Вътрешни болести" и "Кардиология"
Д-р Красимир Алексиев  - специалист "Вътрешни болести" и "Кардиология" с правоспособност по "Инвазивна кардиология"
Д-р Николай Илиев  - специалист "Вътрешни болести" и "Кардиология"
Д-р Даниела Пурчева  - специалист "Вътрешни болести" и "Кардиология"
Д-р Светла Копчева  - специалист "Вътрешни болести" и "Ревматология"
Д-р Пламена Николова  - специалист "Вътрешни болести"
Д-р Георги Николаев  - специалист "Вътрешни болести" и "Кардиоревматология"
Д-р Иваило Балакев  - специалист "Вътрешни болести"
Д-р Ваня Манчева
Д-р Деница Арменчева
Д-р Петьо Аврамчев  - специалист "Вътрешни болести " и "Кардиология"

Д-р Харалами Бенов - Началник отделение
Завършва медицина през 1985 г. във ВМИ гр. Плевен
От  1991 г. има специалност "Вътрешни болести"
От 1994 г. е със специалност по "Кардиология"

Старша медицинска сестра: Антоанета Томовска

       Тел. за контакти: 062 / 678900266, 678900324, 678900327, 678900244 или 678900382ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Гастроентерология".
Отделението разполага с 30 легла. Годишно в отделението се лекуват над 1300 болни. Осигурен е денонощен прием и наблюдение на болните.

ДЕЙНОСТИ
Диагностично уточняване на болни с гастроентерологични и общо терапевтични заболявания.
Лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на гастроинтестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.
Диагностично уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други  токсични увреждания и нерационално хранене, следоперативни хронични състояния и подготовка на болни за оперативно лечение.
Специалистите на отделението осигуряват на функционален принцип ендоскопските кабинети и консултативния гастроентерологичен кабинет.
В отделението работят 5 лекари - всички със специалност по "Вътрешни болести" и "Гастроентерология и диететика" и 12 медицински сестри.Всички владеят методите на ендоскопската диагностика.

ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ
Горна ендоскопия - Фибро-дуодено скопия съчетана с биопсия, съчетана с бримкова полипектомия, електрокоагулация , аргон-плазмена коагулация.
Долна ендоскопия - РРС с биопсия, ФКС съчетана с биопсия, с бримкова полипектомия, електрокоагулация, аргон-плазмена коагулация.
Екстракция на чуждо тяло от горния и долния гастроинтестинален тракт.
Отделението е база за следдипломно обучение на лекари.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Найден Найденов -Началник отделение,специалист "Вътрешни болести " и " Гастроентерология и диететика"
       Д-р Яна Колева - специалист "Вътрешни болести" и "Гастроентерология"
       Д-р Донка Шишманова - специалист "Вътрешни болести" и "Гастроентерология"
       Д-р Евгений Дребов - специалист "Вътрешни болести" и "Гастроентерология"
       Д-р Валентина Рабчева - специалист "Вътрешни болести"
       Д-р Силвия Анастасова

Старша медицинска сестра : Валентина Троскова

Д-р Найден Найденов
Началник отделение
Завършва медицина през 1968 г. във ВМИ гр. Пловдив
От 1968 г. до 1970 г. работи в Спортен диспансер гр. Велика Търново
От 1971 г. започва работа като ординатор в ІІІ ВО на ОРБ - Велико Търново и Зав. Ендоскопски кабинет.
От 1990 г. е Началник отделение
Специалист по "Вътрешни болести" и "Гастроентерология и диететика". Квалификация - горна и долна ендоскопия

       Тел. за контакти: 062 / 678900361 и 678900207
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

ІІ ниво на компетентност по специалността "Нефрология";
в отделението се осъществява   дейност по диализно лечение с ІІ ниво на компетентност;
Отделението е разкрито през 1981 година като Център по хемодиализа. Като единствен  център за хемодиализа на територията на областта осигурява здравна помощ на население от 300000 души. Отделението е оборудвано със съвременна диализна апаратура и устройство за водоподготовка чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура.
Отделението структурно е изградено от три взаимосвързани звена:
               Отделението разполага с 12 легла за диагностика и лечение на нефрологичните заболявания. Годишно се лекуват над 650 болни.
               Хемодиализен сектор - за лечение на пациенти с ОБН и ХБН, чрез различни форми на извънбъбречни методи за очистване на кръвта. Секторът осъществява дейността си в три зали с 16 диализни поста и реализира годишно над 12000 диализи. Постоянно се лекуват над 80 болни, от които 10 на перитониална диализа.
На функционален принцип осигурява Нефрологичения кабинет.

В отделението работят 6 лекари и 17 медицински специалисти.

ДЕЙНОСТ
Подготовка на пациенти с напреднала ХБН за хемодиализно лечение
Амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен стадий
Хемодиализно лечение
Амбулаторна перитонеална диализа
Консултативна нефрологична помощ
Наблюдение и подготовка на болни, чакащи за бъбречна трансплантация.

В отделението се извършва клинично проучване "Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на TRK-820 при пациенти на хемодиализа с уремичен пруритус".

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Маргарита Велкова - Началник отделение, специалист по "Вътрешни болести" и "Нефрология"
       Д-р Валентина Атанасова -  нефролог
       Д-р Веселина Недялкова - нефролог
       Д-р Анелия Христова - вътрешни болести
       Д-р Йорданка Любомирова - нефролог
       Д-р Грета Данкова

Старша Медицинска сестра: Красимира Доксева

       Д-р Маргарита Велкова - Шиварова
Началник отделение, специалист "Вътрешни болести" и "Нефрология"
През 1979 г. завършва медицина в МА - гр. София.
Работи последователно като цехов лекар, участъков терапевт, ординатор във вътрешно отделение и отделение по Хемодиализа.
От 1993 г. е началник на отделение по "Нефрология и хемодиализа". Придобива специалност "Вътрешни болести" през 1986 г. и "Нефрология" през 1991 г.. Притежава квалификация по ехография.

       Тел. за контакти: 062 / 678900383 и 678900316
НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

ІІ ниво на компетентност по специалността "Нервни болести" в изпълнение на медицинския стандарт по "Нервни болести".
Неврологично отделение разполага с 30 болнични легла.
Интензивни неврологични - 10 легла
Неинтензивни неврологични - 20 легла
Отделението е оборудвано със съвременна апаратура и осигурява 24 часов прием на болните. Годишно през отделението преминават над 1400 болни. В отделението работят 8 лекари, всички със специалност по "Нервни болести" и 15 медицински специалисти.
На функционален принцип отделението осигурява приемния Неврологичен кабинет.
Отделението е призната база за следдипломно обучение на лекари.

ДЕЙНОСТИ
Диагностика, лечение и експертиза на трудоспособността на заболявания на централната и периферната нервна система.
Спешни консултативни прегледи на пациенти в СО и всички стационарни отделения
В Интензивен сектор се лекуват пациенти с остри нарушения на мозъчното кръвообръщение, възпалителни залболявания на нервната система, епилепсия и др.
Лечението е съобразено с националните стандарти и новите терапевтични достижения в специалността.

ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ КЪМ  ЕФЛ
Доплер-сонограф
Електромиография
Електроенцефалография
ЕКГ

ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИКИ В РАМКИТЕ НА БОЛНИЦАТА
Компютърен томограф
Ядрено-магнитен резонанс
МДЛ
Ехографска диагностика

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Евгени Недялков - Началник отделение, специалист "Нервни болести"
       Д-р Любомир Иванов - Зав. "Интензивен сектор",специалист "Нервни болести"
       Д-р Галина Събева
       Д-р Любомир Найденов
       Д-р Цветанка Манева
       Д-р Николина Старирадева
       Д-р Владимир Влаев
       Д-р Николай Андреев

Старша медицинска сестра: Юлка Стоянова

Д-р Евгени Недялков
Началник отделение, специалност "Нервни болести"
Завършва висше медицинско образование през 1986 г. във ВМИ гр . Плевен.
От 1986 г. до 1988 г. работи в Работническа поликлиника гр. Горна Оряховица.
От 1988 г. е лекар в Неврологично отделение на болницата.
От 1999 г. е Началник Неврологично отделение.
Има защитена магистратура "Стопанско управление - Здравен мениджмънт"


       Тел. за контакти: 062 / 600766211 и 062 / 600766320
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ІІ ниво на компетентност по специалността "Инфекциозни болести" в изпълнение на медицинския стандарт по "Инфекциозни болести".
Отделението е базирано в самостоятелна  сграда с 15 болнични легла, разпределени съобразно механизма на предаване на заразата:
       - хепатитни
       - ентероколитни
       - капкови
Специалистите осигуряват на функционален принцип приемно-консултативен кабинет.В отделението работят трима лекари, всички със специалност по "Инфекциозни болести"и 12 медицински специалисти.

ДЕЙНОСТ
В отделението се хоспитализират всички инфекциозно болни подлежащи на задължително лечение и изолация, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с остро и тежко протичане и  усложнения на инфекциозни заболявания.
Осигурен е 24 часов прием на инфекциозно болни от дежурен и на разположение екипи.

СПЕЦИАЛИСТИ
        Д-р Константин Рашков - Началник отделение,специалист "Инфекциозни болести"
       Д-р Мая Попова
       Д-р Йорданка Дамянова

Старша медицинска сестра: Елена Палякова

Д-р Константин Рашков
       Началник отделение, специалист "Инфекциозни болести"
       Завършва висше медицинско образование във.
       От  г. работи като лекар в Инфекциозно отделение
       През  г. придобива специалност "Инфекциозни болести"
       От 20     г. е Началник на Инфекциозно отделение


       Тел. за контакти: 062/600766212; 600766232

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ІІІ ниво на компетентност по специалността " Анестезиология и интензивно лечение".
Отделението разполага с 10 легла:
Отделението е оборудвано съгласно Медицинския стандарт. Годишно през отделението преминават над 500 болни и се извършват над 4500 анестезии.

ДЕЙНОСТИ
Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции
Дихателна реанимация
Кардиопулмонална ресусцитация
Продължително парентерално хранене
Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния
Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия
Анестезия - всички видове

В отделението работят 11 лекари, от които 11 със специалност по "Анестезиология и интензивно лечение " и 27 медицински сестри, от които 8 анестезиологични .

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Пламен Маринов - специалист "Анестезиология и интензивно лечение, Началник отделение
       Д-р Петя Пашова
       Д-р Иванка Попйорданова
       Д-р Николай Чергиланов
       Д-р Нели Илиева
       Д-р Ивелина Костадинова
       Д-р Красимир Попов
       Д-р Сибила Маринова
       Д-р Габриела Христова
       Д-р Петър Паньов
       Д-р Ваня Лъчезарова
       Д-р Десислава Александрова
       Д-р Деница Димитрова
       Д-р Йорданка Трифонова

Старша медицинска сестра: Татяна Георгиева , бакалавър "Финанси"

Д-р Пламен Маринов-- специалист "Анестезиология и интензивно лечение", Началник отделение
Завършва медицина във ВМИ гр. Плевен през 1990 г.
От 1990 г. е ординатор в ЦСМП гр. Елена
От 1992 г. работи като ординатор в ОАРИЛ гр. Велико Търново
През 1996 г. придобива специалност "Анестезиология и интензивно лечение"
През 1998 г. е временно изпълняващ длъжността Началник отделение, а от 1999 г. е Началник ОАИЛ
От 2005 г. е координатор по донорство към Изпълнителната Агенция по трансплантации
Притежава квалификация - "Донорство и трансплантации"       Тел. за контакти: 062 / 678900282 и 678900309
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

В болницата са разкрити два Операционни блока в двете клинични бази със 10 операционни зали съвременно оборудвани и профилирани за хирургични, гинекологични, урологични, неврохирургични, ортопедо-травматологични, септични и спешни операции.
В База І - 6 операционни зали и в База ІІ - 4  операционни зали.
Дейността на операционните блокове се организира и контролира на функционален принцип от Началниците на двете хирургични отделения за База І и Началниците на Гинекологично и Ортопедо-травматологично отделение за База ІІ.
В операционния блок работят 13 операционни сестри и 2 операционни акушерки.

       Тел. за контакти: 062 / 678900339
ПЪРВО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

ІІ ниво на компетентност по специалността "Хирургия".
Първо хирургично отделение разполага с 20 легла:
Обща хирургия  - 10 легла
Гнойносептична хирургия - 6 легла
Онкохирургия - 4 легла

През отделението годишно преминават над 1100 болни.

ДЕЙНОСТИ
Диагностика и оперативно лечение на остри и хронични заболявания на храносмилателния тракт - усложнения на язвена болест, жлъчно-каменна болест, оптурационен иктер, паразитарни и непаразитарни кисти  и  абсцеси на черния дроб, остри кръвоизливи от ГИТ, остър панкреатит и кисти на панкреаса, тумори на стомах, тънки и дебели черва, всички форми на механична чревна непроходимост, перианални абцеси и фистули и др.
       Заболявания на щитовидната жлеза.
       Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата.
       Диагностика и лечение на заболяване на предна коремна стена - вродени и придобити.
       Гнойно възпалителни заболявания на кожата и подкожието и други меки тъкани.
       Травми на меки тъкани, гръден кош и корем.

Отделението разполага със самостоятелни операционни зали в операционния блок.
На пациентите е осигурено 24 часово наблюдение от лекар специалист хирург, гарантирана е  денонощна спешна хирургична помощ. За осъществяване на дейността си използва съвременната апаратура на лечебното заведение .
В отделението работят 6 лекари  всички със специалност по  "Хирургия" и 11 медицински специалисти.
Отделението е призната база за следдипломно обучение на лекари.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Божидар Ангелов - Началник отделение , специалист по "Хирургия"
       Д-р Николай Пурчев
       Д-р Атанаска Ганчева
       Д-р Милчо Григоров
       Д-р Пламен Ангелов
       Д-р Борислав Генчев
       Д-р Владимир Христов
       
       Старша медицинска сестра: Светлана Стойчева

Д-р Божидар Ангелов - началник Първо хирургично отделение, специалист по "Хирургия"
Завършва медицина през 1984 г. в МА - гр. София. Работи като Зав. СЗУ в с. Обединение общ. Полски Тръмбеш, след което работи като ординатор в Хирургично отделение на ОРБ.
От 1997 г. е Началник на І ХО. Притежава квалификации по "Лапароскопска хирургия" и "Спешна хирургия".
Два мандата е член на УС на БЛС.

       Тел. за контакти: 062 / 678900252 и 678900255
ВТОРО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ІІ ниво на компетентност по специалността "Хирургия".
в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност "Детска хирургия", с определено ІІ ниво на компетентност.
Отделението е специализирано в областта на детската, лапароскопската и обща хирургия. Разполага с общо 20 легла:
        Детска хирургия - 5 легла
        Лапароскопска хирургия - 5 легла
        Обща хирургия - 10 легла
През отделението годишно преминават над 1100 болни.

ДЕЙНОСТИ
В сектора по детска хирургия се лекуват пациенти от 0 до 18 години с вродени заболявания на предната коремна стена, гастроинтестиналния тракт, външни полови органи, травми на меките тъкани, гръден кош, корем и леки термични травми.
В сектор Лапароскопска хирургия се извършва лапароскопска диагностика на коремните заболявания, лапароскопска холецистектомия, лапароскопски дебридмент.
В Общохирургичният сектор се обслужват пациенти над 18 г. с остри и хронични общохирургични заболявания.
На пациентите е осигурено 24 часово наблюдение от лекар специалист хирург. За осъществяване на дейността си използва съвременната апаратура на лечебното заведение .
Отделението разполага със самостоятелни операционни зали в операционния блок на База І.
В отделението работят 5 лекари с призната специалност по "Хирургия" , двама от тях са с призната втора специалност по "Детска хирургия" , и 13 медицински специалисти.
За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.
На функционален принцип осигурява приемно-консултативни кабинети по Детска  хирургия.
Отделението разполага с 2 VIP стаи, които са със собствен санитарен възел, хладилник, телевизор,  климатик и всички удобства доближаващи се до домашния уют.
Отделението е призната база за следдипломно обучение на лекари.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Иван Манчев - Началник отделение, специалист по "Хирургия" и "Детска хирургия"
Д-р Николен Стойнов - Зав. Сектор "Лапароскопска хирургия"
Д-р Антония Савова - специалист по "Хирургия" и "Онкология"
Д-р Иван Толеков
Д-р Димитър Пашов


Старша медицинска сестра: Румяна Ангелова, бакалавър "Социални дейности" и "Стопанско управление"

Д-р Иван Манчев завършва медицина през 1974 г. във ВМИ гр. София. Започва работа през 1974 г. като ординатор в Хирургично отделение.
От 1979 г. е със специалност "Обща хирургия" и от 1986 г. е специалист по "Детска хирургия".
От 1988 г. работи във ІІ ХО с детски профил и е Началник отделение.
От 1994 г. до 1997 г. е Директор на ОРБ - Велико Търново.
От 1997 г. е Началник на ІІ Хирургично отделение.
Специализира "Електрокардиостимолация" при  проф. Драгойчев.        Създава с д-р Пантов- кардиолог   Регионален център по електрокардиостимулация за регионите Велико Търново и Габрово, който работи до 1991 г.
Специализира по проблемите на "Проктохирургия" и "Гръдна травма" в Института "Пирогов" - София.
Има над 10 публикации по проблемите на коремната хирургия и новите техники на херниологията и жлъчно-чернодробната хирургия.


       Тел. за контакти: 062 / 678900272 и 678900256ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
ІІ ниво на компетентност по специалността"Съдова хирургия".
Отделението е специализирано в областта на съдовата хирургия. Разполага с 10 болнични легла.
       
ДЕЙНОСТИ
В отделението  се лекуват пациенти с различни заболявания на артериалната и венозна система - съдов травматизъм, възпалителни заболявания на венозната система, варико флебити и флеботромбози, хронична венозна недостатъчност във всичките и стадии, отстра съдова непроподимост на артериалната система (емболии и тромбози). Диагностика, консервативно  иоперативно лечение на ХАНК (рекунстроктивни операции, аорто-феморален и феморо-поплитеални сигменти) . Диабетно ходило.
Отделението функционално осигурява със специалист приемния Съдовохирургичен кабинет.
В отделението работят 2 лекари хирурзи, които са с призната специалност по "Съдова хирургия" и 5 медицински специалисти.

СПЕЦИАЛИСТИ
  Д-р Красимир Георгиев - Началник отделение,  специалист по  "Хирургия" , "Съдова хирургия"
  Д-р Иван Андронов - специалист  "Хирургия" и "Съдова хирургия" и "Урология"

Старша медицинска сестра: Йорданка Минекова

       Тел. за контакти: 062 / 678900260 и 678900280НЕВРОХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Неврохирургия".
Отделението разполага с 20 болнични легла:
Отделението е едно от трите в България , разполагащо със система за навигация със софтуер по отношение на мозъчна, спинална и С - рама хирургия.Осигурява непрекъснат  диагностично-лечебен процес и системно лечение и наблюдение на болните. На функционален принцип осъществява консултативни прегледи в приемно-консултативния неврохирургичен кабинет.За осъществяване на дейността си използва съвременната апаратура на болницата . Разполага със самостоятелна операционна зала в операционния блок.В отделението работят 3 лекари и 8 медицински сестри.

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
       Тежки черепно-мозъчни травми
       Вътречерепни тумори
       Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб
       Съдова патология на главен и гръбначен мозък
       Лумбални и шийни дискови хернии
       Мозъчни абсцеси
       Хидроцефалия
       Заболявания на периферните нерви и сплитове и др.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Живко Александров - началник  отделение специалист  "Неврохирургия"
       Д-р Людмил Гецов - специалист  "Неврохирургия"
       Д-р Здравко Златев - специалист  "Неврохирургия"
       Д-р Лъчезар Георгиев - специалист  "Неврохирургия"
       Д-р Цветомила Райкова - специалист "Хирургия"
       Д-р Светлозар Чакъров

       Старша медицинска сестра - Виолета Цветинова, магистър "Административен и здравен мениджмънт"

       Тел. за контакти: 062 / 678900288 и 678900313
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ
ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Урология".
Отделението разполага с 17 болнични легла, самостоятелна операционна зала в Операционен блок на База І и малка операционна зала в отделението.
Отделението функционално осигурява със специалист приемния Урологичен кабинет .
Осигурено е 24 часово наблюдение на пациентите, спешния прием  с екип на разположение.
За осъществяване на дейността си отделението разполага със съвременна апаратура (Ендоскопска и Ехографска).
В отделението се хоспитализират болни с остри и хронични  нарушения на дренажа на урината, остри хеморагии от пикочните пътища, остри възпалителни заболявания и състояния от урологичан произход, травми, бъбречно-каменна болест,  възпалителни заболявания, туморни образувания и други.
Извършвани оперативни интервенции:
Простатектомии
Пиелолитотомии
Нефректомии
Нефролитотомии и нефростомии
Пластики при хидронефрози
Трансуретрални диагностични и оперативни интервенции
Андрологични операции
В отделението работят 3 лекари специалисти уролози и 8 медицински сестри.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Георги Баръмов - Началник отделение, специалност "Урология"
Д-р Петър Петров
Д-р Михаил Пиперков
Старша медицинска сестра: Йорданка Тихомирова

Д-р Георги Баръмов
Началник отделение, специалис "Урология"
През 1981 г. завършва медицина във ВМИ гр. Плевен
От 1981 г. до 1982 г. работи в с. Самоводене като участъков лекар
От 1982 г. работи в ОРБ - Велико Търново като ординатор, а по-късно като старши лекар в Урологично отделение
От 2001 г. е Началник Урологично отделение
Притежава квалификации по "Ендоурология", "Спешна урология", "Детска урология", "Екстракорпорална литотрипсия" и др.

       Тел. за контакти: 062 / 678900257 и 678900341
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Ортопедия и травматология".
Отделението е с 22 болнични легла, от които 4 легла интензивни. Разполага със самостоятелна операционна зала  за планови и спешни операции в Операционен блок на База ІІ.
Осигурява планова и спешна ортопедична и травматологична помощ 24 часа в денонощието.
На функционален принцип специалистите от отделението обслужват Ортопедичния кабинет.
В отделението годишно се лекуват над 900 болни, разполага със съвременна апаратура.
Травматологичната хирургия включва кръвни репозиции, остеосинтези, сухожилна и периферна нервна хирургия, остеопластика, ампутации и реампутации на различни нива.
Значителен обем от дейността са закритите репозиции на фрактури и луксации.
В отделението работят 6 лекари, всички със специалност по "Ортопедия и травматология" и 13 медицински сестри.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Тодор Табаков - Началник отделение, специалност "Ортопедия и травматология"
       Д-р Димитър Бързенски - специалист "Ортопедия и травматология"
       Д-р Красимир Пътов - специалист "Ортопедия и травматология"
       Д-р Стефан Димитров - специалист "Ортопедия и травматология"
       Д-р Радослав Здравков - специалист "Ортопедия и травматология"
       Д-р Антон Антонов - специалист "Ортопедия и травматология"

Старша медицинска сестра: Ирина Пеева, магистър "Административен и здравен мениджмънт"

       Тел. за контакти: 062 / 600766325ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ
ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Неонатология".
Отделението разполага с 10 легла разпределени както следва:
       - за физиологични - 4 легла
       - за интензивни неонатологични - 3 легла
       - за специални грижи - 3 легла


ДЕЙНОСТИ

Грижи за здрави новородени
Диагностика и лечение на недоносени и рискови новородени
       
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Кина Николова - началник отделение, специалист "Детски болести" и "Неонатология"
       Д-р Маргарита Кирчева - специалист "Детски болести"
       Д-р Мария Ташевска - специалист "Детски болести"
       Д-р Калинка Маринова - специалист "Детски болести"
       Д-р Татяна Пущиева - специалист "Детски болести"
       Д-р Антоанета Тотева - специалист "Детски болести"

Старша акушерка: Диана Димитрова, бакалавър "Здравни грижи"
       
       Тел. за контакти: 062 / 600766203, 600766338
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Акушерство и гинекология".
Отделението разполага с общо 29 болнични легла разпределени както следва:
Легла за бременни и родилки - 10 бр.
Гинекологични - 10 легла
Патологична бременност -  9 легла

Кюретажна зала
Операционна зала в операционен блок на База ІІ

Отделението е оборудвано с необходимата апаратура , даваща възможност за  осъществяване на диагностично-лечебната дейност - консервативна и оперативна.
Специалистите осигуряват консултативните прегледи в приемния АГ кабинет на болницата.
Разгънати са приемен сектор, две предродилни и родилни зали, следродилна зала и операционна зала в операционен блок на База ІІ. Ражданията на жени с инфекциозна патология, наложила изолация се осъществява в обособения карантинно-изолационен сектор.
Отделението разполага с възможности за ултразвукова и кардиотокографска диагностика, както и възможностите на всички болнични звена.

Осигурен е денонощен прием и наблюдение на нуждаещите се от родилна помощ жени.
Отделението разполага с VIP стая.

ДЕЙНОСТИ
Осигурява нормално и оперативно раждане
Проследяване на родилния процес и корегиране на отклоненията му със съвременни методи
Осигурява 24 часов дежурен акушеро-гинекологичен и анестезиологичен екип за осъществяване на спешна помощ от гинекологично естество и прием на пациенти.
Извършват се достатъчен обем гинекологични операции и манипулации с изключение на някои специфични онкогинекологични операции и инвитро оплождане.
Извършване на абразии с лечебно- диагностична цел; абразии на пациентки с прогредиентни и инкомплектни аборти, аборти по медицински показания и аборти по желание.
Диагностика и лечение на възпалителни заболявания, травми.
Лечение и наблюдение на рискова бременност.
В отделението работят 8 лекари всички със специалност "Акушерство и гинекология", и 16 акушерки. База е за следдипломно обучение .

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Николай Русанов - Началник отделение, специалист "Акушерство и гинекология"
       Д-р Димитър Димитров
       Д-р Огнян Цонев
       Д-р Теменужка Цочева 
       Д-р Д-р Александър Копчев
       Д-р Албена Паньова
       Д-р Георги Герганов
       Д-р Стефан Кочовски
       Д-р Радослав Горанов
       Д-р Валентин Хаджирадев

Старша акушерка: Жана Павловска, бакалавър "Здравни грижи"

       Тел. за контакти: 062 / 600766215, 600766263 и 600766246

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Очни болести".
Отделението разполага с 10 болнични легла и 2 самостоятелни операционни зали и Сектор за лазерно лечение.
Осигурява със специалист офталмологичния кабинет .
Ежегодно в отделението се лекуват над 750 болни, предимно болни, изискващи оперативно лечение и нуждаещи се от спешна консервативна помощ. Осигурен е 24 часов прием на спешно болни с екипи на разположение.

ДЕЙНОСТИ
       Операции на роговицата
       Реконструктивни операции на предния очен сегмент
       Микрохирургични интервенции
       Лечение на тумори на окото, орбитата, клепачите и лицето
       Хирургия на слъзните пътища
       Хирургично лечение на катаракта
       Хирургично лечение на глаукома
       Лазер терапия
За осъществяване на диагностичната и лечебна дейност отделението използва съвременна апаратура: Пневматичен тонометър; Голдмантонометър; А-скен; Диоден лазер; Авторефрактометър; Факоемулсификатор;
В отделението работят 4 лекари с призната специалност по "Очни болести" и 7 медицински сестри.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Елка Миланова - Началник отделение, специалист "Очни болести"
       Д-р Йорданка Радева
       Д-р Лилия Крушева

Старша медицинска сестра: Силвия Кръстева

Д-р Лилия Крушева - Началник отделение, специалист "Очни болести"
През 1974 г. завършва медицина във ВМИ - Варна
Работи като детски лекар в Спешна помощ гр. Велико Търново
От 1979 г е лекар ординатор в Очно отделение на ОРБ - Велико Търново
Началник Очно отделение е от 1991 г.
Притежава квалификации за Консервативно, оперативно и лазер лечение при очни заболявания, Оперативна хирургия при травми на окото,
Оперативно лечение на катаракта чрез факоемулсификация и др.

       Тел. за контакти: 062 / 678900351 и 678900342


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ІІІ ниво на компетентност по специалността "Физикална и рехабилитационна медицина"
В отделението са разкрити 15 болнични легла.
Годишно се лекуват над 550 болни. Осигурено е високо качество на рехабилитация на болните от стационарните отделения за ранна болнична рехабилитация, както и на амбулаторно болни.
Лекуват се болни за възстановяване със заболявания на органите на кръвообръщение - след инсултни хемипарези, инфаркт на миокарда; терапевтични, възпалителни и дегинеративни заболявания на опорно-двигателния апарат, централната и периферна нервна система.
Отделението разполага с необходимата апаратура за осигуряване на дейността.
Отделението осигурява със специалист приемно - консултативния кабинет.
Отделението е база за следдипломно обучение.
В отделението работят 3 лекари, всички със специалност по "Физикална терапия и рехабилитация" и 22 медицински специалисти.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Янка Минчева - Началник отделение, специалист по "Физикална терапия и рехабилитация
       Д-р Севдалинка Йоцова
       Д-р Бистра Първова

Старша медицинска сестра: Мариана Рашева

Д-р Янка Минчева
Началник отделение,
Завършва медицина през 1977 г. в МА гр. София
От 1977 г. е терапевт в БНМП
От 1983 г. е ординатор в ОФТР към ОРБ - Велико Търново
През 1988 г. придобива специалност "Физикална терапия и рехабилитация"
От 1996 г. е Началник отделение


       Тел. за контакти: 062 / 60766233
 

 

 

 
 

 


 

 

 
 

 

 

 

 


 
 

 


НАЧАЛО         НОВОСТИ         УПРАВЛЕНИЕ         СТРУКТУРА         ПАРТНЬОРИ         ВАШИТЕ МНЕНИЯ         ЗА КОНТАКТИ