КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК                                                                                                                    НАЗАД КЪМ СТРУКТУРА
Консултативно - диагностичният блок е звеното, в което пациентите попадат за първи път в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов " АД гр. Велико Търново. Тук всеки гражданин пожелал да получи здравна услуга се среща с високоспециализирания медицински персонал, добрата организация и професионализъм съгласно изискванията за добра медицинска практика.       СТРУКТУРА НА КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧНИЯ БЛОК

        Приемно-консултативно отделение
        Клинична лаборатория
        Микробиологична лаборатория с вирусологична лаборатория
        Отделение по образна диагностика
        Отделение по трансфузионна хематология
        Отделение по клинична патология
        Отделение по съдебна медицина
        Спешно отделение
        ТЕЛК

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

       Отделението е разкрито от 01.02.2007 г. за обслужване на болни с престой до 24 часа с 6 легла.
       На територията на отделението са разкрити:
       Кабинет за координация и информационно обслужване
       Лекарски кабинет за спешен прием
       Противошокова зала с 2 легла
       Манипулационна зала с 1 транспортно легло
       Зала за диагностично уточняване с 3 легла за лечение и наблюдение с престой до 24 часа .
       Помещение за спешния екип и др.

ДЕЙНОСТИ
       Диагностично уточняване на пациенти извозени от ЦСМП в отделението
       Провеждане на реанимационни мероприятия при живото застрашаващи състояния, осъществяване на консултации със съответните специалисти и при индикации осъществяване хоспитализация.
       Прием, диагностично уточняване, провеждане на лечебни мероприятия при нужда на пациенти потърсили сами спешна помощ в отделението.
       Отделението е оборудвано със съвременна техника и  апаратура.
       В отделението работят 7 лекари и 16 медицински специалисти

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Стефан Филев - специалист "Анестезиология и интензивно лечение", началник отделение
       Д-р Пенка Луканчевска - специалист "Обща медицина"
       Д-р Светла Ангелова - специалист "Детски болести"
       Д-р Анета Панайотова
       Д-р Десислава Димитрова
       Д-р Николинка Дърова
       Д-р Милена Узунова
       Д-р Антоанета Копаранова - специалист УНГ
       Д-р Павел Заков
       Старша медицинска сестра: Цветанка Хаджирачева - магистър "Управление по здравни грижи"

       Д-р Стефан Филев - специалист "Анестезиология и интензивно лечение" , началник отделение
       През 1992 г. завършва медицина в МУ гр. Плевен
       От 1992 г. работи в ОАРИЛ - Велико Търново
       През 1996 г. придобива специалност "Анестезиология и интензивно лечение"
       От 2007 г. е Началник Спешно отделение        

       Тел. за контакти: 062 / 678900300 и 678900332

 

ПРИЕМНО -  КОНСУЛТАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ

       Приемно -  консултативно отделение включва в структурата си:
       ПРИЕМЕН ОФИС - управлява приема на пациентите насочени от доболничните лечебни заведения, регулира обслужването им от специализираните кабинети. Отделението е в единна болнична система където всички постъпващи пациенти получават уникален номер на историята на заболяването, което позволява във всеки един момент да се проследи движението им в болницата. Регистрира и координира междуотделенческата консултативна помощ. Регистрира издадените болнични листи от отделенията. Организира предаването, обработката и съхраняването на медицинските досиета на болните. Обслужва с информация гражданите.
       Щатно разкрити кабинети
       Вътрешно консултативен кабинет
       Хирургичен кабинет с превързочна
       Ортопедо-травматологичен кабинет
       Ехографска  диагностика
       Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система - ехокардиография, холтер - ЕКГ запис и анализ, велоергометрично работна проба ЕКГ.
       Кабинет ВБИ
       На функционален принцип са разкрити 21 кабинета по всички  основни и профилни специалности съобразно клиничните отделения на болницата както и 2 кабинета за ендоскопска диагностика (горна и долна ендоскопия) и  кабинет за функционално изследване на дишането.
       Специалистите осигуряват високоспециализирана медицинска помощ на пациенти нуждаещи се от хоспитализация, предоперативни консултации, консултации на вече хоспитализирани пациенти и консултации за ТЕЛК. В отделението се обслужват и амбулаторни пациенти, пожелали да провеждат консултативен преглед или да получат друга здравна услуга.
       В отделението работят 7 щатни лекари и 9 медицински специалисти.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Румяна Минева - Ненова - специалност "Неврология" , Началник отделение
       Д-р Милка Мирчева - специалист "Вътрешни болести" и "Гастроентерология и диететика"
       Д-р Христо Христов - специалист "Вътрешни болести" и "Гастроентерология и диететика"
       Д-р Ренета Иванова - специалист "Вътрешни болести" и "Кардиология"
       Д-р Георги Андреев - специалист "Хирургия"
       Д-р Йорданка Дончева - специалист "Вътрешни болести"
       Д-р Красимир Пътов -специалнот "Ортопедия"
       Д-р Антоанета Манахова
       Старша медицинска сестра: Стелка Коева, бакалавър специалност  "Управление здравни грижи"

       Д-р Румяна Минева - Ненова - специалност "Неврология" , Началник отделение
       Завършва висше медицинско образование през 1971 г. в МА гр. София
       Две години е училищен лекар
       От 1974 г. е лекар в Неврологично отделение на ОРБ - Велико Търново
       През 1978 г. придобива специалност "Нервни болести"
       От 1989 г. - 1999 г. е председател на ТЕЛК
       От 1999 г  до 2004 г. работи в РЗОК
       От 2004 г. е Зав. КДБ и Началник ПКО
       Има квалификация по "Здравен мениджмънт" и "Договори и управление на болничната помощ"

       Тел. за контакти: 062 / 678900314 и 678900360
 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделението е утвърден диагностичен център оборудван съгласно Медицинския стандарт.
Разкрити са два сектора:
       -Сектор Компютъртомографии и ангиографии
       -Сектор Конвенционална диагностика

ДЕЙНОСТИ
       Компютърна томография
       Рентгенографии на отделни телесни сегменти
       Контрастни изследвания на отделителната система
       Контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт
       Контрастни изследвания на половата система на жената
       Конвенционални томографски изследвания
       Инвазивна съдова диагностика
       Магнитно резонансна диагностика
В отделението работят 6 лекари всички със специалност по "Рентгенология", 7 рентгенови лаборанти  и 1 медицинска сестра.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Димитър Казаков, д.м. "Медицинска радиология и рентгенология" , Началник отделение
       Д-р Валери Александров
       Д-р Иван Коновски
       Д-р Петко Петков
       Д-р Илиян Илиев
Всички лекари притежават квалификация по компютърна томография и ехография.
Старши рентгенов лаборант - в.и.д. рентгенов  лаборант Полина Дурманова

Д-р Димитър Казаков завършва медицина през 1995 г . в МУ гр. Плевен
2001 г. придобива специалнаст по "Рентгенология"
2006 г. придобива научна степен "Доктор" по Медицинска радиология и рентгенология
2005-2006 г - Управител на СМДЛ "Апомед" гр. Г. Оряховица
2005 - 20.04.2008 - лекар в рентгеново отделение на МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов" АД гр. Велико Търново
От 21.04.2008 г. - началник Рентгеново отделение на МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов" АД гр. Велико Търново
Д-р Казаков има много участия в междунарадни и национални конгреси и конференции. Член на БАР и ЕАР. Има 5 публикации, от които 3 в български издания и 2 от участия в международни конгреси.

Тел.за контакти: 062 / 678900393 и 678900230
 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура съгласно Медицинския стандарт. Извършват се следните лабораторни изследвания:

*изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено и количествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на "седимент"; микроалбуминурия; тест за бременност, количествено изброяване на клетки;
* кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки, броене на ретикулоцити
* хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT , фибриноген, Д-димери
* клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL; калий, натрий, калций, неорганичен фосфат, магнезий, ЛДХ, КК-МВ, имуноглобулини-Г, А, М, С-реактивен белтък, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта
*изпражнения: окултни кръвоизливи.
*изследване на течни пунктати - количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък,албумин, глюкоза, амилаза,седимент.
*ликвор - количествено изброяване на клетки , определяне на общ белтък, албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ, КК, диференциране на левкоцитите след оцветяване по  Папенхайм, спектрофотометрия.
Всички показатели се контролират чрез системен вътрелабораторен качествен контрол. Лабораторията е включена в Националната система за оценка на качеството, удостоверено със съответните сертификати.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Йорданка Момчилова - специалист "Клинична лаборатория" , Началник лаборатория
       Д-р Ивайло Пущиев

Старши лаборант: Албена Русанова, бакалавър "Здравни грижи"

Д-р Йорданка Момчилова - специалист "Клинична лаборатория" , Началник лаборатория
Завършва медицина през 1983 г. във ВМИ гр. Варна
От 1983 г. работи като лабораторен лекар в ОРБ  гр. Добрич
От 1984 г. работи в ОРБ гр. Велико Търново
През 1990 г. придобива специалност "Клинична лаборатория"
От 1999 г. е Началник МДЛ

       Тел.за контакти: 062 / 678900337

МИКРОБИОЛОГИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ С ВИРУСОЛОГИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ

Микробиологична диагностика на аеробни бактериални инфекции
Микробиологична диагностика на  анаеробни инфекции
Микробиологична диагностика на микотични инфекции
Определяне на чувствителността към антибиотици на бактериалните причинители с конвенционален метод и чрез определяне на стойностите на MIC
Консултативна дейност за оптимизиране на провежданата антибактериална терапия
Надзор на антибиотичната резистентност чрез компютърната програма WHONET.
       Микробиологичната лаборатория провежда редовно външен контрол Налице са актуални сертификати за "Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност", "Серотипизиране        на салмонела"; "Серологична диагностика на сифилис"; "Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени".
       Вирусологичната структура редовно провежда външен контрол. Налице са актуални сертификати зa "Серологично изследване за anti- HIV ? антитела"'Серологична диагностика за маркери на  вирусен хепатит А,B,C по метода ЕLISA","Серологична диагностика на морбили, паротит, рубеола по ELISA", Серологична диагностика на херпесни вируси по  ELISA",Серологична диагностика на лаймска борелиоза".

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Ваня Стефанова - специалист "Микробиология", Началник лаборатория
Д-р Антоанета Манахова
Д-р Марияна Радева
Елена Велева - специалист "Медицинска вирусология"

Тел.за контакти: 062 / 678900298, 062 / 678900214
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Отделението по трансфузионна хематология е единствено на територията на Великотърновска област. Изпълнява следните дейности в съответствие със Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицински стандарт "Трансфузионна хематология" и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика:
1. Промоция и организация на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, набиране и задържане на кръводарители. Подбор на донори и вземане на кръв.
2. Пълен обем имунохематологични изследвания на пациентите:
определяне на кръвната група от системата АВО и Rhesus;
определяне на други еритроцитни антигени;
скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела;
определяне титър на антиеритроцитни антитела;
подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент.
3. Осигуряване на кръв и кръвни съставки за нуждите на пациентите от лечебните заведения на територията на област Велико Търново в спешен и планов порядък.
4. Организира правилното съхраняване и осигурява качеството на експедираните за клинично приложение кръвни биопродукти.
5. Оказва консултативна и методична помощ при лечението на пациентите с кръв и кръвни продукти.
6. Упражнява трансфузионен надзор като част от здравната система за профилактика на следкръвопреливните реакции и усложнения.
7. Серологична диагностика на вирусните инфекции; хепатитни маркери за хепатит А, В и С; изследване за HIV, и сифилис.
Лабораторията извършва медико-диагностична дейност и в сферата на извънболничната помощ в следния обем имунохематологични изследвания:
- определяне на кръвна група от системата АВО и Rhesus - на пациенти и здрави индивиди;  на бременни жени и техните съпрузи за установяване на АВО и Rhesus несъвместимост.
- определяне на други еритроцитни антигени - по желание или по лекарска преценка;
- скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела - на пациенти; бременни жени с оглед оценка на риска за плода от Хемолитична болест на новороденото;
- определяне титър на антиеритроцитни антитела.

Отделението осъществява дейността си при непрекъснати 24-часови дежурства на медицинския персонал.
За кръводаряване - от 8.00 ч. до 18.00 ч. всеки делничен ден. ОТХ е оборудвано е със съвременна техника и  апаратура. В отделението работят 3 лекари, 1 биолог, 6 медицински сестри и 4 медицински лаборанти.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Мариана Витанова - специалист "Трансфузионна хематология", Началник отделение
Д-р Юрислав Ангелов - специалист "Обща медицина"

Старша медицинска сестра: Маргарита Ганчева, бакалавър "Здравни грижи"

Д-р Мариана Витанова - специалност "Трансфузионна хематология", Началник отделение
Завършва медицина през 1984 г. във ВМИ гр. Плевен
Работи като участъков лекар, от 1987 е ординатор в ОТХ към ОРБ гр. Велико Търново
През  1992 г. придобива специалност "Трансфузионна хематология"
От 2008 г. е Началник ОТХ.

Тел.за контакти: 062 / 78900321 и 64-38-59
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

В отделението годишно се извършват над 7300 биопсични изследвания.
Към отделението са разкрити два основни сектора .

БИОПСИЧЕН СЕКТОР:
       Лаборатория за хирургични и ексцизионни биопсии
       Лаборатория за ендоскопски -гастро , ФКС и РРС
       На базата на хистологичната лаборатория се изготвят всички цитологични изследвания.

НЕКРОПСИЧЕН СЕКТОР:
       Аутопсионна зала с трупохранилище и хладилни камери.
       Извършване на патоанатомични аутопсии
Патоанатомичен контрол при вземане на органи  и тъкани за трупно донорство.
Отделението разполага със съвременна апаратура .В отделението работи 1 лекар,специалист "Патологоанатомия" и 3 медицински лаборанта.

       Д-р Маргарита Хритева

       Тел.за контакти: 062 / 678900340 и 678900329
ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Отделението осъществява експертна по своята същност дейност основно в две направления:
      
       - съдебна патология
       - клинична съдебна медицина

ДЕЙНОСТИ
       - изготвяне на съдебномедицински експертизи по нареждане на следствие, прокуратура  и предварителни производства
       - аутопсии на починали лица
       - изследвания и съдебномедицински тестове
       - експертизи за оценяване качеството на медицинската дейност при съмнения за допуснати грешки и пропуски
        - експертизи за застрахователни институции и осигурителни дружества
        - освидетелствуване на живи лица пострадали при ПТП, физически инциденти и злополуки

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Николай Гицов - специалист по "Съдебна медицина",Началник отделение
       Д-р Даниел Гайдарски - специалист по "Съдебна медицина"

       Тел.за контакти: 062/ 668365ТРУДОВО ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ - ОБЩА

Комисията е в състав от 3 лекари, всички с призната клинична специалност, от които 1 председател.
В комисията работят 1 социален работник - секретар РЕЛКК, 2 медицински сестри и 1 сътрудник социални дейности.
Освидетелстват се лица с:
       Временна неработоспособност
       Трайно намалена и загубена работоспособност
       Други, предвидени в нормативните документи

ОТЕЛК осъществява:
Контролна и методична помощ на съставите на лекарските консултативни комисии и поддържа връзка с  ТП на НОИ и Дирекция "Социално подпомагане".

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
Председател:
       Д-р Олга Пенева - специалист "Вътрешни болести"
Членове:
       Д-р Иван Чернев  - специалист "Неврология"
       Д-р Петър Петров - специалност "Хирургия"

Д-р Олга Пенева - председател ОТЕЛК , специалист "Вътрешни болести"
Завършва медицина през 1974 г. в МА гр. София
Работи като лекар във Второ вътрешно отделение и Ревмокардиологично отделение към ОРБ - Велико Търново
От 1991 г. е член на ТЕЛК, а от 1999 г. е Председател на ОТЕЛК към МОБАЛ - Велико Търново

       Тел.за контакти: 062 / 678900264 и 678900373
ПРИЕМНО -  КОНСУЛТАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ

       Приемно -  консултативно отделение включва в структурата си:
ПРИЕМЕН ОФИС - управлява приема на пациентите насочени от доболничните лечебни заведения, регулира обслужването им от специализираните кабинети. Отделението е в единна болнична система където всички постъпващи пациенти получават уникален номер на историята на заболяването, което позволява във всеки един момент да се проследи движението им в болницата. Регистрира и координира междуотделенческата консултативна помощ. Регистрира издадените болнични листи от отделенията. Организира предаването, обработката и съхраняването на медицинските досиета на болните. Обслужва с информация гражданите.
       Щатно разкрити кабинети
       Вътрешно консултативен кабинет
       Хирургичен кабинет с превързочна
       Ехографска  диагностика
       Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система - ехокардиография, холтер - ЕКГ запис и анализ, велоергометрично работна проба
       ЕКГ
       Кабинет ВБИ
На функционален принцип са разкрити 21 кабинета по всички  основни и профилни специалности съобразно клиничните отделения на болницата както и 2 кабинета за ендоскопска диагностика (горна и долна ендоскопия) и  кабинет за функционално изследване на дишането.
Специалистите осигуряват високоспециализирана медицинска помощ на пациенти нуждаещи се от хоспитализация, предоперативни консултации, консултации на вече хоспитализирани пациенти и консултации за ТЕЛК. В отделението се обслужват и амбулаторни пациенти, пожелали да провеждат консултативен преглед или да получат друга здравна услуга.
       В отделението работят 7 щатни лекари и 9 медицински специалисти.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Христо Христов - специалист "Вътрешни болести" и "Гастроентерология и диететика" - Началник ПКО
       Д-р Лилия Василева - лекар неинвазивна диагностика на сърдечносъдовите заболявания
       Д-р Румяна Минева - Ненова - специалност "Неврология" 
       Д-р Йорданка Дончева - специалист "Вътрешни болести"
       Д-р Красимир Пътов -специалнот "Ортопедия"
       Д-р Антоанета Манахова


Старша медицинска сестра: Стелка Коева, бакалавър специалност  "Управление здравни грижи"

Д-р Христо Христов - специалист "Вътрешни болести" и "Гастроентерология и диететика" - Началник ПКО
През 1986 г. завършва медицина във ВМИ гр. Плевен
През 1993 г. придобива специалност "Вътрешни болести"
През 1996 г. придобива специалност "Гастроентерология и диететика"
От 01.11.2009 г. е Началник ПКО при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов" АД


       Тел. за контакти: 062/678900314;67890039
 

 

 
 

  

НАЧАЛО         НОВОСТИ         УПРАВЛЕНИЕ         СТРУКТУРА         ПАРТНЬОРИ         ВАШИТЕ МНЕНИЯ         ЗА КОНТАКТИ