БОЛНИЧНА АПТЕКА                                                                                                                                                                 НАЗАД КЪМ СТРУКТУРА
       Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства, медицински консумативи и диализни разтвори.
Разположена е на партерния етаж на стационара, осигурена е с площ и  зонирана съгласно ЗЛСАХМ.
В Аптеката се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи.
Аптеката отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34 на МЗ.
Съхранява и отпуска наркотични вещества, като за целта има създадени условия за съхранение, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Аптеката е част от Болничната информационна система  за регистриране движението на лекарствените средства и медицинските консумативи, с разделно отчитане лекарствената терапия на всеки пациент.
В Болничната аптека работят 2 магистър фармацевти, 1 помощник фармацевт и 2 медицински сестри.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Маг. фармацевт  Татяна Таскова - Управител Болнична аптека
       Маг. фармацевт  Мария Кирова
       Пом. фармацевт Доля Тонева

Маг. фармацевт  Татяна Таскова - Управител Болнична аптека
През 1980 г. завършва "Фармация" във Фармацевтичен факултет - гр. София
През 1981 г. работи като управител на аптека в с. Балван
От 1982 г. до 1989 г. е магистър фармацевт в гр. Петрич
От 1989 г. до 2000 г. е управител на Билкова аптека гр. Велико Търново
От 2000 г. е управител на Болнична аптека на МОБАЛ


Тел.за контакти: 062 / 64-38-24 и 678900315
 

НАЧАЛО         НОВОСТИ         УПРАВЛЕНИЕ         СТРУКТУРА         ПАРТНЬОРИ         ВАШИТЕ МНЕНИЯ         ЗА КОНТАКТИ