Места за специализанти

На основание чл.17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново обявява  свободни длъжности за специализанти по следните специалности:

  • Клинична хематология – 1 място;
  • Инфекциозни болести – 1 място;
  • Ортопедия и травматология – 1 място;
  • Неврохирургия – 1 място;
  • Неонатология – 1 място.

Лекарите, желаещи да кандидатстват за обявените длъжности е необходимо да представят в отдел „Човешки ресурси” следните документи:

  • Заявление;
  • Ксерокопие от документи за завършено висше медицинско образование;
  • Автобиография CV;
  • Удостоверение за членство в БЛС;

Кандидатите, заявили желание за специализация ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена от Изпълнителния директор  на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД.

За справки:
гр. Велико Търново, ул. „Ниш №1
Телефони:
Зам. Директор: 062/526604
Отдел „Човешки ресурси”: 062/640959