Болнична аптека

Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства, медицински консумативи и диализни разтвори.

Разположена е на партерния етаж на стационара, осигурена е с площ и  зонирана съгласно ЗЛСАХМ.
В Аптеката се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи.
Аптеката отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34 на МЗ.
Съхранява и отпуска наркотични вещества, като за целта има създадени условия за съхранение, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Аптеката е част от Болничната информационна система  за регистриране движението на лекарствените средства и медицинските консумативи, с разделно отчитане лекарствената терапия на всеки пациент.
В Болничната аптека работят 2 магистър фармацевти, 1 помощник фармацевт и 2 медицински сестри.

 

СПЕЦИАЛИСТИ
       Маг. фармацевт  Татяна Таскова – Управител Болнична аптека
       Маг. фармацевт  Христина Христова
       Пом. фармацевт Доля Тонева
Маг. фармацевт  Татяна Таскова – Управител Болнична аптека
През 1980 г. завършва „Фармация“ във Фармацевтичен факултет – гр. София
През 1981 г. работи като управител на аптека в с. Балван
От 1982 г. до 1989 г. е магистър фармацевт в гр. Петрич
От 1989 г. до 2000 г. е управител на Билкова аптека гр. Велико Търново
От 2000 г. е управител на Болнична аптека на МОБАЛ